سلمان بن مضارب بجلی خزاعی

پسر عموی زهیر بن قین و از شهداء کربلا در عاشورا سال 61 هـ.ق، از بزرگان و جنگجویان کوفه، پدرش مضارب، برادر قین و هر دو پسران قیس انصاری بجلی بودند.
بجلی منسوب به بجلیه اصالتا یمنی و از اعراب قحطانی اند.
سلمان ساکن کوفه بود و در سال 60 هـ.ق همراه زهیر، پسرعمویش به حج رفت. او مانند زهیر نیز از طرفداران خلیفه سوم و عثمانی مذهب بود. زمانی که از فریضه حج بازمی گشت در راه به کاروان امام حسین (ع) که عازم کربلا بود، برخوردند، اگرچه آنها از همراهی با حسین بن علی (ع) ابا می کردند لکن در منزلگاه "زرود" که برای استراحت موقتی از مرکب های خود پیاده شده بودند، فرستاده امام (ع) نزد زهیر و دیگر یارانشان آمد و از طرف امام، آنها را به یاری دعوت کرد.
زهیر با تشویق همسرش "دلهم" خدمت امام (ع) رفت و دعوت او را قبول کرد و سلمان نیز در کنار زهیر و به تبعیت از او به حسین بن علی (ع) ملحق شد و بار خود را به آن کاروان منتقل نمود و در رکاب آن حضرت به کربلا وارد شد.
سلمان در روز عاشورا با اجازه از امام خود به میدان جنگ رفت و با دشمن جنگید و بعد از نماز ظهر و شاید قبل از زهیر به شهادت رسید.


منابع :

  1. سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه

  2. محمد سماوی- ترجمه ابصار العین

  3. سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

  4. سید عبدالرزاق مقرم- مقتل مقرم

  5. دائرة المعارف تشیع به نقل از کربلا فی حاضرها و ماضیها، انصار الحسین و...

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/113929