بیماریهای تمدن جدید

مسئله ازدیاد روزافزون بیماری های روانی و اختلالات عصبی، بیماری هایی که حتی اسمش را گذاشته اند بیماری های تمدن.
آمار درباره آن چه نشان می دهد؟ آیا بیمار روانی در گذشته بیشتر بوده است یا حالا؟ ممکن است بگویید ما در گذشته آمار نداشته ایم. ولی کشورهای پیشرفته، از حدود دویست سال پیش آمارهایی دارند. آمارها در آن جا بالخصوص نشان می دهد که هر چه پیشرفت و رفاه مادی بشر بیشتر می شود، بر بیماری های عصبی و اختلالات روانی افزوده می گردد.
بیماری های عصبی اعم است. بعضی از بیماری های عصبی به اختلال روانی منجر نمی شود، فقط به بیماری جسمی منجر می شود مثل اغلب زخم روده ها، زخم معده ها که می گویند بیشتر در اثر ناراحتیهای عصبی به وجود می آید و اسم این ها را گذاشته اند «بیماری های تمدن».
اشتباه نکنید، نمی خواهیم از این جا نتیجه بگیریم پس باید رفاه را کم کرد. نه، رفاه کم بشود یا بالا برود اثری ندارد، منشأش نبود چیز دیگر است.
یک وقت کسی از این سخن این جور نتیجه گیری نکند که می خواهیم بگوییم چون مردم در رفاه بوده اند بیماری روانی پیدا کرده اند پس اگر مردم در فقر بروند بهتر می شود. خیر می خواهیم بگوییم با اینکه مردم در رفاه هستند و نمی بایست این بیماری ها و ناراحتی های عصبی پیدا بشود باز هم هست و بیشتر از گذشته است، در صورتی که در گذشته مردم بیشتر دچار محرومیت های اقتصادی بودند.


منابع :

  1. مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 231

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/21170