شیخ زین الدین

شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی، از اعاظم فقهاء شیعه است، مردی جامع بوده و در علوم مختلف دست داشته است، اهل جبل عامل است، جد ششم او صالح نامی است که شاگرد علامه حلی بوده است، ظاهرا اصلا اهل طوس بوده است از این رو شهید ثانی گاهی "الطوسی الشامی" امضاء می کرده است. شهید ثانی در سال 911 متولد شده و در 966 شهید شده است. مسافرت زیاد کرده و اساتید زیاد دیده است، به مصر و دمشق و حجاز و بیت المقدس و عراق و استانبول مسافرت کرده و از هر خرمنی خوشه هائی چیده است. تنها اساتید سنی او را دوازده تن نوشته اند و به همین جهت مردی جامع بوده است، علاوه بر فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آگاهی داشته است. فوق العاده زاهد و متقی بوده است شاگردانش در احوالش نوشته اند که در ایام تدریس، شب ها به هیزم کشی برای اعاشه خاندانش می رفت و صبح به تدریس می نشست، مدتی در بعلبک به پنج مذهب (جعفری، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی)، تدریس می کرده است. شهید تألیفات زیادی دارد، معروفترین تألیف او در فقه شرح لمعه شهید اول و دیگر مسالک الافهام است که شرح شرایع محقق حلی است. شهید ثانی نزد محقق کرکی (قبل از آنکه محقق به ایران بیاید)، تحصیل کرده است. شهید ثانی به ایران نیامد. صاحب معالم که از معاریف علماء شیعه است فرزند شهید ثانی است.


منابع :

  1. مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 432

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/23646