تعدادی ازکتابهای تاریخ ادبیات عرب

فارسی 7832 نمایش |

در تعریف «تاریخ ادبیات» چنین گفته اند: رشته ای است در دانش و معرفت، مربوط به شناخت توالی عصرهای ادبی و تحول و تکامل ویژگی ها و خصوصیات ادبی هر عصر و آگاهی از سیرت و احوال ادبیان و آثار آنان و شناخت سبک های هریک از ایشان در زبان عرب. کتاب هایی که در این زمینه تالیف شده بسیار است. 20 کتاب از کتاب های تاریخ ادبیات عرب عبارتند از:
1- «تاریخ آداب اللغه العربیه» جرجی زیدان (4 جلد)
2- «تاریخ الادب العربی» حنا الفاخوری
3- «تاریخ الادب العربی عمر فروخ» (3 جلد)
4- «تاریخ العرب و آدابهم» ادوارد فاندیک
5- «تاریخ آداب العرب» مصطفی صادق الرفعی
6- «تاریخ آداب اللغه العربیه محمد دیاب یک» (2 جلد)
7- «ادبیات اللغه العربیه» محمد نصار بک و...(2 جلد)
8- «ادب الاسلام» صالح بک حمدی حماد
9- «تاریخ الادب او حیاه اللغه العربیه» حفنی بک تاسف (2 جلد)
10- «الشذرات السنیه فی تاریخ اداب اللغه العربیه» محمدعلی المنیاوی
11- «المنتخب فی تاریخ آداب العرب» محمدعطیه الدمشقی
12- «الوسیط فی الادب العربی و تاریخه» احمد الاسکندری و..
13- «المذکرات الحامدیه فی تاریخ آداب اللغه العربیه» علی حامد
14- «تاریخ الادب العربی احمد حسن الزیات»
15- «المنتخب فی تاریخ ادب العرب» مصطفی بدرالدین
16- «مجمل فی تاریخ الادب العربی» محمد بهجه الاثری
17- «دروس فی آداب اللغه العربیه» معروف الرصافی
18- «الاداب العربیه و تاریخها» جرجس کنعان
19- «المفصل فی تاریخ الادب العربی» طه حسین و...
20- «تاریخ الادب العربی عبدالحلیم النجار» (5 جلد)
بیشتر این کتاب ها در «تاریخ الادب العربی برو کلمان» نام برده شده است. (جلد 1/33-35)

منـابـع

محمدرضا حکیمی- ادبیات و تعهد در اسلام- صفحه 52-53

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها