اعتقاد به مهدویت در میان اهل سنت

فارسی 4549 نمایش |

اعتقاد به مهدویت در جهان تسنن
اگر می خواهید بفهمید که این مسئله منحصر به شیعه نیست، ببینید آیا مدعیان مهدویت فقط در میان شیعه زیاد بوده اند و در میان اهل تسنن نبوده اند؟ می بینید مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد بوده اند. یکی از آنها همین مهدی سودانی یا متمهدی سودانی است که در کمتر از یک قرن اخیر در سودان ظهور کرد و در آنجا یک جمعیتی به وجود آورد که تا همین اواخر هم بودند. اصلا این مرد که ظهور کرد، به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقاد به مهدوی در همان سرزمینهای سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای یک مهدی دروغین مساعد کرد. در کشورهای دیگر اسلامی نیز مدعیان مهدویت زیاد بوده اند. در هندوستان و پاکستان، قادیانی ها به همین عنوان ادعای مهدویت ظهور کردند، و در روایات ما هم زیاد است که مدعیان کذاب، و به اعتباری دجال ها زیاد پیدا خواهند شد و ادعاهایی خواهند کرد.

سهولت در اشعار حافظ
من الان نمی دانم که حافظ آیا واقعا شیعه است یا سنی، و خیال هم نمی کنم که کسی به طور قطع بتواند بگوید که حافظ شیعه بوده است. ولی ما در اشعار حافظ نیز می بینیم (به این مسئله اشاره شده است). دو مورد الان یادم هست، یکی آنجا که می گوید:
کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل *** بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
و دیگر آن غزل معروفی که چقدر با حال هم گفته است:
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید *** که زانفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش *** زده ام فالی و فریاد رسی می آید
ز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس *** موسی اینجا به امید قبسی می آید
کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست *** اینقدر هست که بانگ جرسی می آید
خبر بلبل این باغ مپرسید که من *** ناله ای می شنوم کز قفسی می آید

منـابـع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- 252-251

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد