تفاوت اوستای عهد ساسانی و اوستای اصلی

فارسی 3866 نمایش |

آقایان پور داود و دکتر معین نیز اعتراف دارند که اوستای عهد ساسانی با اوستای اصلی فرق فاحش دارد و اوستای ساسانی تعلیمات خرافاتی قبل از زردشت را تجدید نموده است، مدعی هستند که: آیین حقیقی و اصلی زرتشت را باید از گاتا ها جست، چه بعدها به مرور تصرفاتی در آن کردند و به خصوص آیین زرتشتی دوره ساسانی از مبدا خود بسیار دور گردید (مزدیسنا و ادب پارسی، ص 198).
گاتا ها که مورد استناد پور داود و دکتر معین است، قسمتی از یسناست و یسنا یک جزء از پنج جزء اوستای ساسانی است. گاتاها از لحاظ تاریخی و انتساب به زردشت معتبرترین قسمتهای اوستاست. قرائن زیادی در دست محققان است که همه یا قسمتی از گاتها که به صورت شعر و مناجات ادا شده سروده خود زردشت است و هم معقول ترین همه آنهاست، خرافاتی که در سایر قسمت ها دیده می شود در آنجا نیست یا کمتر است و احیانا ضد آنهاست. کسانی که زردشت را موحد می دانند. به مندرجات گاتاها استناد می کنند و سایر قسمتهای اوستا را الحاقی می دانند.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- ص 193

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد