ابن حمزه طوسی

فارسی 9953 نمایش |

ابن حمزه طوسی، معروف به عمادالدین طوسی، هم طبقه شاگردان شیخ طوسی است، بعضی او را هم طبقه شاگردان شاگردان شیخ دانسته و بعضی دوره او را از این هم متاخرتر دانسته اند. نیاز به تحقیق بیشتری است. سال وفاتش دقیقا معلوم نیست، شاید در حدود نیمه دوم قرن ششم در گذشته است و اهل خراسان است. کتاب معروفش در فقه به نام "وسیله" است.

منـابـع

خدمات متقابل ایران و اسلام، صفحه 427

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد