محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی

فارسی 37890 نمایش |

محمدباقربن محمد اکمل بهبهانی، معروف به "وحید بهبهانی" این مرد شاگرد سید صدرالدین رضوی قمی شارح وافیه و او شاگرد آقاجمال خوانساری است. وحید بهبهانی در دوره بعد از صفویه قرار دارد. حوزه اصفهان بعد از انقراض صفویه از مرکزیت افتاد. برخی از علماء و فقها از آن جمله سید صدرالدین رضوی قمی استاد وحید بهبهانی در اثر فتنه افغان به عتبات مهاجرت کردند. وحید بهبهانی، کربلا را مرکز قرار داد و شاگردان بسیار مبرز تربیت کرد. از آن جمله است سیدمهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف الغطاء، میرزا ابوالقاسم قمی صاحب کتاب قوانین، حاج ملامهدی نراقی، سیدعلی صاحب ریاض، میرزا مهدی شهرستانی، سیدمحمدباقر شفتی اصفهانی، معروف به حجت الاسلام، میرزا مهدی شهید مشهدی، سید جواد صاحب مفتاح الکرامة، سیدمحسن اعرجی.
علاوه بر این او مبارزه پی گیری کرد در دفاع از اجتهاد و مبارزه با ~اخباریگری=ریشه ها و پیامدهای انحراف اخباریگری در شیعه که در آن وقت سخت رواج یافته بود، شکست دادن اخباریان و تربیت گروهی مجتهد مبرز سبب شد که او را استاد الکل خواندند، او تقوا را در حد کمال داشت، شاگردانش برای او احترام بسیار عمیقی قائل بودند. وحید بهبهانی نسبت به مجلسی اول می برد یعنی از نواده های دختری مجلسی اول (البته به چند واسطه) است. دختر مجلسی اول که جده وحید بهبهانی است به نام "آمنه بیگم" است، آمنه بیگم همسر ملاصالح مازندرانی بوده و زنی فاضله و فقیهه بوده است، با آنکه همسرش ملاصالح مردی بسیار عالم و فاضل بوده است گاهی آمنه بیگم مشکلات علمی شوهر فاضل خود را حل می کرده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 435

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد