شیخ جعفر کاشف الغطاء

فارسی 11136 نمایش |

شیخ جعفر کاشف الغطاء، شاگرد وحید بهبهانی و شاگرد او سیدمهدی بحرالعلوم بوده است. او عرب است و فقیه فوق العاده ماهری است. کتاب معروف او در فقه به نام "کشف الغطاء" است. در نجف می زیسته و شاگردان زیادی تربیت کرده است.
سیدجواد صاحب مفتاح الکرامه و شیخ محمدحسن صاحب جواهرالکلام از جمله شاگردان اویند. چهار پسر داشته که هر چهار از فقهاء بوده اند. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه است، در مقدمه کشف الغطاء او را مدح کرده و در سال 1228 درگذشته است. کاشف الغطاء در فقه نظریات دقیق و عمیق داشته و از او به عظمت یاد می شود.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 436

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد