رمز شوری آب دریاها

فارسی 1889 نمایش |

بسیاری از مردم، شوری آب دریاها را، خوش ندارند و می پندارند که اگر آب دریاها شیرین بود، بهتر بود. چرا آب دریاها شور است؟ با آنکه همه رودخانه هائی که در روی زمین، به دریاها می ریزند، دارای آب شیرین هستند! آیا چه کسی این نمک فراوان را، در آب دریا ریخته و چرا ریخته، آیا این نمک از کجا آمده؟ آیا تمام شدنی نیست؟
مقاومت آب شور، در برابر فساد، از آب شیرین، بیشتر است. اگر آبهای اقیانوسها شیرین، می بود، خطر فاسد شدن و گندیدن آنها، بسیار بود. اگر آبهای دریاها بگندند، زنده ای در کره زمین، باقی نخواهد ماند، بوی گند و تعفن آب، موجود زنده ای را باقی نخواهد گذارد. آبهای گندیده، بهترین جا، برای زندوزای حشرات، بویژه حشره های سمی می باشند. آن وقت است که حشرات، نه نباتی را باقی خواهند گذارد نه حیوانی، نه انسانی.
آیا شورشدن آب دریاها، نشانه حکومت اراده و علم و عقل، در دستگاه آفرینش نمی باشد؟ آیا ماده فاقد علم، فاقد عقل، در آغاز پیدایش جهان، می توانسته به این دقت علمی پی برد که مقاومت آب شور، در برابر فساد، از آب شیرین، بیشتر است؟ هرگز! آیا شور شدن آبهای دریا که از بارانهای شیرین، ریشه گرفته است، نشانه قدرتی عظیم نمی باشد؟ قدرتی که در اثر مهر، برای حفاظت جان زندگان، این پدیده بزرگ را بکار برده است.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 79-80

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها