فاصله ماه تا زمین

فارسی 3772 نمایش |

فاصله ماه با زمین، اندازه معینی دارد. اگر این اندازه به هم بخورد می دانید چه می شود؟ اگر ماه به زمین نزدیک شود، امواج دریا در موقع مد، همه روی زمین، حتی مرتفعات آن را می گیرند و روزانه دوبار، این طوفان سهمناک، تجدی می شود. البته دیگر حیوان و انسانی، بر روی زمین نخواهد ماند. اگر ماه، دورتر از این می بود، مد و جزر دریا از میان می رفت. همان مد و جزری که، سودهای زراعتی، صنعتی، تجارتی، بهداشتی برای زمینیان دارد. زمین از نور زیبای ماه، محروم می شد. آب دریا در خطر گندیدن، قرار می گرفت. حیوانات دریا می مردند و ... اگر ماه بزرگتر از این می بود، خطر نخستین پیدا می شد و اگر ماه کوچکتر از این می بود، خطر دومین، رخ می داد. آیا این فاصله معین ماه از زمین که هزاران سال است در همین حال، مانده است و یکبار هم پس و پیش نشده است و آیا این حجم معین ماه، که نه بزرگتر بوده و نه کوچکتر شده نشانه آن نیست که قدرتی نامحدود و دانشی عظیم، آن را آفریده و همیشه نگهبان آن می باشد؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 197

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها