توبه، اولین منزل عبودیت و سلوک

فارسی 2742 نمایش |

عبادت و عبودیت اگر به شکل صحیحی صورت بگیرد، خواه ناخواه مستلزم تقرب واقعی انسان به ذات اقدس الهی است. انسان بواسطه عبودیت بدون اینکه شائبه مجازی در کار باشد به خدا نزدیک می شود و به عبارت دیگر عبودیت "سلوک" است، حرکت است، رفتن بسوی پروردگار است. اولین نقطه ای که اگر انسان بخواهد بسوی پروردگارش سلوک بکند و به مقام قرب پروردگار نایل گردد، باید از این منزل و از این مرحله و از این نقطه شروع کند، منزل توبه است و آن چیزی که برای ما مورد احتیاج است، همین است. یعنی برای ما که قدمی به آن سو بر نداشته ایم، بحث درباره منازل عالی سالکان سودی ندارد. ما اگر مرد عمل باشیم باید ببنیم اولین منزل قرب و سلوک بسوی پروردگار کدام منزل است، کدام مرحله است و ما عبودیت و عبادت خودمان را از کجا شروع بکنیم.

منـابـع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 45

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد