راه نیافتن ملائکه مقرب به درجه ای از درجات انسان

فارسی 3583 نمایش |

انسان دارای مقامی است که در آن مقام هیچ یک از ملائکه قدرت ندارند که آن حال دقیق و مقام و موقف لطیف او را ضبط کنند. چرا؟
برای اینکه انسان در مرحله صعود و در مقام قرب به جایی میرسد که هیچ موجودی از انسان بالاتر نمی تواند باشد، حتی ملائکه مقرب. گویند انسان اشرف مخلوقات است. آن انسانی که در مقام تزکیه و تهذیب به جایی رسیده است که دیگر از حیطه علم و قدرت ملائکه مقرب بالاتر آمده و بین او و ذات اقدس پروردگار هیچ حجاب و فاصله ای نیست، در آنجا فرشته ای توان ورود را ندارد، اندیشه و خاطره، علم و سعه قدرت ملکی راه ندارد که ثبت و ضبط آن دقایق خلوت مؤمن را با حضرت حق بکند.
در روایات داریم که معصومین علیهم السلام فرموده اند: «لی مع الله وقت لا یسعه ملک مقرب.»؛ «برای هر یک از ما با خدا وقت و موقعیتی است که آن در سعه و گنجایش هیچ فرشته مقربی نیست.» و ادراک عالی و فکر بلند پرواز هیچ ملکی قدرت ندارد آن حالت را ادراک کند و دستش بدان برسد، امام علی علیه السلام در دعایی که به کمیل بن زیاد نخعی تعلیم فرمودند، به پروردگار عرض می کند:
«و کل سیئة أمرت بإثباتها الکرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنت أنت الرقیب علی من ورآئهم والشاهد لما خفی عنهم.»؛ «بیامرز ای خدای من بر من هر کار زشتی را که انجام داده ام، آن کاری که فرشتگان بزرگوار و نویسنده خود را که برای حفظ و ثبت و ضبط آنچه در من است گماشتی! و آنان را با اعضا و جوارح من، گواهانی بر عمل من قرار دادی! و خودت بر فراز آنها رقیب و محافظ و محاسب من بودی و شاهد بر آنچه از آنها پنهان می مانده است»
این فرموده حضرت اشاره به گناهانی است که راجع به انبیا و اولیا است که اطلاع بر آن گناهان برای ملائکه غیر مقدور است و جز ذات اقدس حق تعالی شأنه کسی بر خصوص آن گناهان علم ندارد و آمرزشش رفع اضطراب سر است، یعنی خداوند باید عنایت کند و بنده مومن را که به آن درجه رسیده است او را آن چنان در حرم خود نگاهداری کند و پذیرایی کند، تا بطوری که در یک لحظه در تمام مدت عمرش از آن هنگام تا وقت مرگ برای او اضطراب سر حاصل نشود.
این هم راجع به آن افرادی که چنین گناهانی دارند و ملائکه اعمال آنان را بدین طریق ثبت و ضبط می کنند و اما راجع به آن افرادی که اهل معصیتند، ملائکه به همه کارهای آنها اطلاع دارند، بر گناهان خاصه و عامه، ملائکه اطلاع دارند و بر سایر کارهای آن مردم، ولی در اضطراب سر یا تلویث خاطر و یا تنفیس که اختصاص به متقیان دارد، ملائکه بر بعضی از خصوصیات آنان اطلاع حاصل نمی کنند.

منـابـع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 7- صفحه 166-164

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد