حقیقت معنای تکلم

فارسی 2504 نمایش |

معنای حقیقی تکلم بنا بر مذهب صحیح که الفاظ برای معانی کلیه وضع شده باشند، عبارت از اظهار و ابراز ما فی الضمیر است. معانی در ذهن انسان است و می خواهد آن معانی را به طرف مورد برخورد با خود القاء کند و بفهماند، یا باید به اشاره و کنایه و یا به کتابت و یا به نصب علامت و غیرها آنچه را که در ذهن دارد ابراز کند، و یا باید به زبان سخن گوید و تکلم کند؛ و چون غیر از راه گفتگو بقیه راه ها مشکل است، لذا با طریق گفتار آن معانی را به قالب الفاظی در می آورد که بین او و بین شنونده قرار داده شده است که این لفظ حکایت از این معنی می کند. بنابراین ما آن معنای ذهنی را به قالب همین الفاظ مخصوصه در می آوریم و طرف شنونده ما هم این قالب را می شنود، یعنی این قالب را به او تحویل می دهیم، و او هم چون ربط بین این قالب و لفظ را با آن معنی می داند، از این لفظ پی به آن معنی می برد.
بنابراین تکلم عبارت از وسیله ای است که به سبب آن معانی از ذهن گوینده به ذهن شنونده انتقال یابد؛ مانند دو طرف پیل می ماند که یکی دارای برق مثبت و دیگری دارای برق منفی است و ما می خواهیم این دو را به هم متصل کنیم و سطحش را در سطح واحد بیاوریم، در این صورت به واسطه سیم رابطی این قطب را به آن قطب می بندیم، برق مخالف این قطب از سیم رابط جاری می شود و هر دو پیل را در سطح واحد الکتریکی قرار می دهد.
فرض کنید الان معانیی در خاطره بنده هست و در ذهن شما نیست و من می خواهم این معانی را به شما تحویل دهم، و این سطح های فکری از نقطه نظر این معانی به خصوص که قصد تکلم بر آن قرار گرفته است در یک سطح واحد قرار گیرد، یک سیم رابط می بندیم بین این مغز و مغزهای شنوندگان؛ آن سیم رابط چیست؟
با یکدیگر قرار می گذاریم که هر وقت بگوییم: زید، یعنی این آقا؛ رفت، یعنی حرکت کرد و دور شد؛ شب، یعنی وقتی که خورشید در افق پنهان می شود و هوا تاریک می گردد؛ روز، یعنی وقتی که خورشید سر از افق بر می آورد و هوا روشن می شود؛ اینها همه الفاظی است که معانی دارد. تمام الفاظی که در لغت استعمال می شود، دلالت بر معانی خاصی دارد؛ و اهل زبان هم که یک قرارداد با همدیگر دارند.
مادر که به زبان مادری بومی خود، الفاظی بر زبان بچه خود می گذارد بر اساس همین قرارداد بومی و قومی است، بنابراین هر وقت ما بخواهیم این معانی را القا کنیم سیم رابط می کشیم.
سیم رابط عبارتست از بیان کردن، و معانی را از ناحیه ذهن بر زبان آوردن، و از نقطه نظر بیان تحویل شنونده دادن. آن معنی را به لفظ در می آوریم و لفظ را به شنونده می دهیم، و شنونده هم که ربط بین آن معنی و این لفظ را می داند، از این لفظ پی به آن معنی می برد و می فهمد که ما مقصودمان چیست؟ تمام الفاظی که اهل جهان از متمدن و بومی از اول تا به آخر استعمال کرده اند و می کنند، از این منوال خارج نیست. و این طریق عالی ترین و سهل ترین راه رد و بدل شدن معانی و داد و ستد بین حقایق و معنویات است بین اذهان و نفوس عامه مردم؛ این است معنای تکلم.

منـابـع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 7- صفحه 190-188

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد