معنا و مفهوم واژه مسبوق

فارسی 2855 نمایش |

در قرآن کریم در آیه 41 سوره معارج می خوانیم: «و ما نحن بمسبوقین؛ ما پیشی گرفته شده نیستیم».
برای توضیح معنی مسبوق مثالی ذکر می کنم، کالایی وجود دارد که خیلی محدود است و افراد زیادی طالب آن هستند. کسی پیشی می گیرد و آن کالا را می خرد، دیگران مسبوق می شوند یعنی وقتی می روند بخرند می بینند قبل از آنها دیگری آمده خریده و برده است و آنها دست خالی برمی گردند. پس مسبوق بودن مساوی می شود با عاجز و ناتوان شدن، یعنی وقتی کسی سبقت گرفت و برداشت برد، سایر افراد، دیگر قدرت این کار را ندارند. این است که کلمه مسبوق مساوی با عجز و ناتوانی است.

 

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 146-147

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها