مخاطبین قرآن

فارسی 1724 نمایش |

عده ای که گرایشهای مارکسیستی دارند می گویند اصولا قرآن در توجیه جامعه و تاریخ، جامعه را به شکل مادی توجیه می کند؛ یعنی می گویند مردم دو گروهند، یک گروه استثمار شده و گروه دیگر استثمارگر. استثمار شده ها هستند که آمادگی قبول دعوت دارند و اصولا پیامبر برای آنان مبعوث شده است و مخاطب او هم آنان هستند و گروه استثمارگر مورد دعوت رسول الله نیستند.
و حال اینکه این سخن بسیار نامربوط است، زیرا خطابهای قرآن عام است و مخاطب رسول الله همه مردمند: «یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا؛ اى مردم من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم» (اعراف/ 158). ناس یعنی عموم مردم و این اشتباه است که می گویند ناس یعنی توده مردم! پیامبر که مبعوث شده است، دعوتش سیاه و سفید؛ استعمارگر و استعمار شده، غنی و فقیر. همه و همه را شامل می گردد.
 

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 142

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها