ارغنون قاطیغوریاس

English فارسی 3050 نمایش |

ارغنون، نام مجموعه آثار ارسطو در علم منطق است که شامل آنالوطیقا، باری ارمینیاس، بوطیقا، ریطوریقا، سوفسطیقا، طوبیقا، قاطیغوریاس می باشد. ارغنون معرب لفظ یونانی ارگانون به معنای آلت و وسیله! ظاهرا این لفظ و عنوان را بعد از زمان ارسطو، به این آثار اطلاق کردند تا نشان بدهند که منطق، جزء فلسفه نیست، بلکه آلتی است برای تحقیقات فلسفی! ارغنون از چند رساله ترکیب شده که نام های آن در مأخذ اسلامی در بالا ذکر شد و یکی در تحلیل که آن دو رساله در مورد قیاس و برهان است. یکی در جدل، یکی در سفسطه و مغالطه. اسامی رسالات مذکور در یونانی چیزهایی شبیه به اسامی بالاست و لفظ و نام قاطیغوریاس در منابع یونانی "کانگوریای" می باشد که شامل همان مقولات عشر یعنی مقوله جوهر و 9 مقوله عرض می باشد.

منـابـع

دائرةالمعارف فارسی- ج1 صفحه 97

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها