فزونی تعداد زنان بر مردان؛ یکی از عوامل تعدد زوجات

فارسی 1790 نمایش |

یکی از عوامل تعدد زوجات، داشتن بیش از یک همسر برای مرد، که ضمنا مهمترین این عوامل است، فزونی عدد زنان بر عدد مردان است.
موالید دختران از موالید پسران زیادتر نبوده و نیست. احیانا اگر در برخی سرزمین ها موالید دختر از موالید پسر بیشتر است، در بعضی سرزمین های دیگر برعکس است و موالید پسر از موالید دختر افزون تر است. چیزی که همواره سبب می شود که عدد زنان آماده ازدواج از عدد مردان آماده ازدواج بیشتر باشد، این است که تلفات مرد همیشه از تلفات زن بیشتر بوده و هست.
کثرت تلفات مرد همواره سبب شده و می شود که در صورت تک همسری، گروه فراوانی از زنان از داشتن شوهر قانونی و خانه و زندگی و فرزند مشروع محروم بمانند. در اینکه در اجتماعات ابتدائی اینطور بوده بحثی نیست.

ویل دورانت می گوید:
"در اجتماعات ابتدائی به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می شدند. فزونی عده زنان بر مردان سبب می شد که یا تعدد زوجات رواج پیدا کند و یا عده ای از زنان به حال عزوبت بسر برند".

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 311

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها