رابطه بین کیفر و عمل در نظام احسن عالم

فارسی 1932 نمایش |

خداوند در آیه 43 سوره الرحمن می فرماید: «هذه جهنم التی یکذب بها المجرمون؛ این است آن جهنمی که نسبت دروغ به آن می دادید»، «یطوفون بینها و بین حمیم ان؛ در میان این آتش ها و آب های جوشانی که در اینجا وجود دارد در حال طواف و در گردش به سر می برند.»
عجیب این است، اینها را هم که قرآن کریم ذکر می کند باز می گوید: «فبای الاء ربکما تکذبان؛ پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید»؟ قرآن می خواهد بگوید که این کیفر لازمه عمل است، جزء نظام احسن عالم است. اگر نبود، نعمت ناقص بود یعنی آن فیض عام وجود عام پروردگار اقتضا می کند که به هر چیزی آنچه را که استحقاق همان را دارد بدهد. بر اساس کل عالم که شما نگاه کنید، اینها چون روی حساب دقیق حکمت و عدل است جزء آلاء پروردگار است که اگر این نبود آن هم نبود، اگر بنا بود که این یکی نباشد آن یکی هم نبود. این دو با یکدیگر پیوستگی دارند.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 63

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها