نقض اصول ماتریالیسم تاریخی در انقلاب چینی

فارسی 2653 نمایش |

انقلاب چین که بوسیله مائو رهبری شد عملاً سوسیالیسم علمی و ماتریالیسم تاریخی و بالنتیجه مارکسیسم را نقض کرد. چین به رهبری مائو با یک انقلاب کشاورزی رژیم فئودالیسم کهن چین را واژگون کرد و رژیم سوسیالیسم را به جای آن برقرار کرد، و حال آنکه براساس سوسیالیسم علمی و ماتریالیسم تاریخی، کشوری که مرحله فئودالیسم را طی کند باید به مرحله صنعتی و کاپیتالیسم تغییر مرحله دهد و از مرحله صنعتی، آنگاه که به اوج خود رسید، به سوی سوسیالیسم گام بردارد.
بنابر ماتریالیسم تاریخی همان طوری که جنین در رحم نمی تواند دو منزل یکی کند، جامعه نیز نمی تواند بدون عبور از مراحل منظم متوالی به مرحله نهایی برسد. اما آقای مائو عملاً نشان داد که از آن ماماهایی است که می تواند جنین چهار ماهه را سالم و کامل و بی عیب به دنیا آورد، نشان داد که برخلاف ادعای مارکس، رهبری، آموزش های حزبی، تشکیلات سیاسی، تئوری انقلابی، آگاهی های اجتماعی یعنی همان چیزهایی که مارکس آنها را از نوع شعور می خواند نه از نوع وجود، از نوع روبنا می خواند نه زیربنا و اصالتی برای آنها قائل نیست، می تواند مناسبات تولیدی را واژگون سازد و کشور را صنعتی کند و به این وسیله عملاً سوسیالیسم به اصطلاح علمی را نادیده بگیرد.

منـابـع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 159-158

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد