مبانی نظریه مادیت تاریخ

فارسی 2819 نمایش |

نظریه مادیت تاریخ یکی از دو پایه مهم نظریه ماتریالیسم تاریخی، است. بنابراین نظریه اخیر، تاریخ ماهیتی مادی دارد، یعنی اساس همه حرکات و جنبش ها و تجلیات تاریخی بر جامعه سازمان اقتصادی آن جامعه اس، یعنی نیروهای تولید مادی آن جامعه و روابط تولیدی آن جامعه و مجموعا وضع تولید و روابط تولیدی است که به همه نمودهای معنوی اجتماعی اعم از اخلاق، علم، فلسفه، مذهب، قانون و فرهنگ و .... شکل داده و جهت می بخشد و با دگرگون شدن خود، آنها را دگرگون می سازد.

برخی از مهمترین مبانی این نظریه عبارتند از:
1- تقدم ماده بر روح=تقدم «ماده بر روح» در نظریه ماتریالیسم فلسفی.
2- اولویت و تقدم نیازهای مادی بر نیازهای معنوی=تقدم نیازهای مادی بر نیازهای معنوی و نظریه اصالت نیازهای معنوی.
3- اصل تقدم کار بر اندیشه=اصل تأثیر متقابل کار و اندیشه.
4- تقدم وجود اجتماعی انسان بر وجود فردی او. او، به عبارت دیگر اصل تقدم جامعه شناسی انسان بر روان شناسی او.
5- تقدم جنبه مادی جامعه بر جنبه معنوی در دو سطح فردی و اجتماعی در اندیشه مارکسیستی.

منـابـع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 92-91

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد