جستجو

خفت و سبکی سیئات و صاحبان آنها در قیامت

عالم آخرت حیات و قدرت و علم است و عالم نور است و عالم تجرد. ظلمت در آنجا راه ندارد. افرادی که به اعمال سیئه مبتلا هستند و نفوسشان نفوس شیطانی شده است به آن عالم راه ندارند. آنها در همان مراکز بعد و مظاهر جهل و شقاوت که جهنم است گم میشوند و از بین میروند، و میزانشان سبک است یا میزانی ندارند؛ عملی ندارند که آنها را بالا ببرد. چقدر در آیات قرآن از عنوان ضلال و إضلال سخن به میان آمده است. ضلال به معنای گم شدن و اضلال گم کردن است. یعنی قبل از وصول به مقام حقیقت و عالم نور و واقعیت گم میشوند، و تاب مقاومت در آن عالم نور را نمی آورند و تحمل آن انوار قاهره و جذبات سبحانیه را ندارند.
«و من یتبدل الکفر بالإیمـ'ن فقد ضل سوآء السبیل؛ و کسی که ایمان را رها کند و به جای آن کفر را انتخاب کند و بپذیرد، به تحقیق که راه راست را گم کرده است» (بقره/ 108).
«و من یشرک بالله فقد ضل ضلـلا بعیدا؛ و کسی که به خداوند شرک بیاورد، در یک گمی و گمراهی عمیقی افتاده است» (نساء/ 116).
«و من یکفر بالله و ملـ'ئکته و کتبه و رسله والیوم الاخر فقد ضل ضلـ'لا بعیدا؛ و کسی که به خدا و فرشتگان خدا و پیامبران خدا و به روز قیامت کافر شود، پس به تحقیق که در گمی و گمراهی عمیق فرو رفته است» (نساء/ 136).
«انظر کیف کذبوا علی ' أنفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون؛ ای پیامبر! ببنین چگونه آنان بر نفس های خود دروغ گفتند و آنچه را که افتراء می بستند همگی از نزد آنها گم شد» (انعام/ 24).
«لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون؛ هر آینه به تحقیق که بین شما و اموال و یاران شما در دنیا جدائی افتاد و آنچه را که می پنداشتید به درد شما میخورد و دستی از شما میگیرد همگی گم شدند» (انعام/ 94).
«إن ربک هو أعلم بمن ضل عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین؛ بدرستیکه پروردگار تو داناتر است به آن کسی که از راه او گم میشود و او نیز داناتر است به راه یافتگان» (نحل/ 125).
«انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا؛ ای پیامبر! ببین چگونه برای تو این کافران مثالها میزنند؟ پس آنان گم شده اند و راه را گم کرده اند و هیچ در توان و قدرت خود ندارند که راه را پیدا کنند» (اسراء/ 48).
«ءأنتم أضللتم عبادی هـ'ؤلآء أم هم ضلوا السبیل؛ یا شما این بندگان مرا گم و گمراه کردید، یا آنکه آنها خود راه را گم کرده و گمراه شدند؟» (فرقان/ 17).
«إنآ أطعنا سادتنا و کبرآءنا فأضلونا السبیلا؛ ما از رئیسان و بزرگان طاغوتی خود پیروی و اطاعت کردیم و بالنتیجه آنان ما را از راه گمراه نمودند» (احزاب/ 67).
باری، این آیات و آیات بسیاری دیگر که در قرآن کریم وارد است، همگی دلالت دارند بر آنکه افراد مشرک و کافر و طاغی و یاغی و باغی و پیروان آنها، اصالت و وزانت ندارند؛ و قبل از وصول به مقام عز انوار ربوبیه میسوزند و گم میشوند و نابود میگردند. و بنابراین اعمال سیئه وزن ندارند، و مشرکان و کافران وزن ندارند، و در توزین میزان چون با اصالت و واقعیت اعمال آنان را بسنجند خفیف و سبک میباشند؛ و اعمال حسنه چون اصالت دارد سنگین است.

منابع

  • سید محمد حسینی تهرانی- معاد شناسی 8- صفحه 160-163

کلید واژه ها

آخرت گمراهی باورها در قرآن صراط مستقیم گناه ایمان کافر

مطالب مرتبط

اسلام تنها دین مورد قبول در آخرت روحیه تکذیب در کفار خطر دوستی با یهود نتیجه ایمان و عمل صالح علت رانده شدن شیطان از درگاه خدا رابطه اختیار با سودمندی و غیر سودمندی ایمان پاک شدن مؤمن در سکرات مرگ

اطلاعات بیشتر

معنای میزان اعمال و سبکی و سنگینی آن ایمان و عمل صالح، معیار سنگینی و سبکی میزان اعمال در آخرت نماز، محبت اهل بیت و اخلاق نیکو عوامل سنگینی میزان اعمال سختی حساب کافران در آخرت از نظر قرآن

ابزار ها