محمد بن ابراهیم بن مهزیار

محمد بن ابراهیم بن مهزیار، نماینده حضرت بقیةالله الاعظم امام زمان (عج) در اهواز بود.

دریافت کننده توقیع
محمد بن ابراهیم مى گوید: نزد پدرم، ابراهیم بن مهزیار، بیت المالى هنگفت جمع شده بود. پس از وفات امام حسن عسکرى (ع) با خود برداشت که به بغداد برد و به صاحبش برساند.
هنگامى که در اهواز سوار کشتى شد و من هم به مشایعتش به درون کشتى رفتم، ناگهان لرزشى شدید سراپایش را فرا گرفت. به من گفت: «فرزندم! مرا برگردان؛ این مرگ است که به سراغ من آمده است.»
او را برگرداندیم و پس از سه روز از دنیا رفت.
پیش از مرگ، من را وصى خود قرار داد و به من گفت: «تقوا پیشه ساز و این مال را به صاحبش برسان.»
من عزم سفر عراق کردم و بیت المال را با خود برداشته و همراه بردم. به بغداد که رسیدم، خانه اى در کنار شط اجاره کردم و از مالى که همراه داشتم به کسى چیزى نگفتم.
با خود گفتم بایستى برهانى ببینم تا او را بدهم. چنانچه در زمان امام عسکرى (ع) هم براهینى از حضرتش مشاهده مى کردیم. اگر چنین شد، مال را به صاحب برهان مى پردازم؛ وگرنه خودم آن را به طور دلخواه خرج خواهم کرد.
زمان زیادی نگذشت که فردی نزد من آمد و نامه اى براى من آورد که در آن نوشته شده بود: «ای محمد! همراه تو این مبلغ مال است.»
و مقدارش تعیین شده بود و از کم و کیف آن خبر داده بود. اضافه بر این، از چیزهایى که در میان آن بود هم خبر داده شده بود که من از آنها خبر نداشتم.
پس بیت المال را به فرستاده حضرت دادم.
پس از آن، نامه اى برایم رسید، با این مضمون:
«ما تو را قائم مقام پدرت قرار دادیم؛ حمد خداى را به جا آور.»


منابع :

  1. شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 220

  2. شیخ حر عاملی- اثبات الهداة- جلد 3 صفحه 659 باب 33 ح 4

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/117213