معانی ادبی مختلف از عاشورا

فارسی 2382 نمایش |

عاشورا حضور شگرف انسانیت است در هر جا و هر روز ....
عاشورا مائده بزرگ روح انسان است در تداوم اعصار...
عاشورا محتوای راستین زمان است در ملکوت زمین...
عاشورا ضربان قلب خورشید است در سینه خاک...
عاشورا صیرورت روح کلی است در تکاپوی پرشکوه تکلیف....
عاشورا تجسم اعلای وجدان بزرگ است در دادگاه روزگار...
عاشورا ذات متعالی ارزش است، در مقیاس ها، هر مقیاس...
عاشورا عظمت سرشاری لحظه هاست، در فوران بزرگ سپیده...
عاشورا حضور نور است در سیطره بی امان ظلمت....
عاشورا صلابت شجاعت انسان است در تجلی گاه ایمان...
عاشورا جاری سیال مناجات است در محراب حماسه...
عاشورا طواف خون است، در احرام فریاد...
عاشورا تجلی کعبه است در میقات خون...
عاشورا بلوغ روز است در استیلای آفتاب...
عاشورا شفق خونبار است در فجر آگاهی...
عاشورا روح توفانگر عدالت است در کالبد آفاق...
عاشورا بارش خونین لحظه هاست بر ارواح خروشان...
عاشورا نقش بیدار گذرها و رهگذرهاست، در کاروان دراز آهنگ زندگی ها و عبورها....
عاشورا نجوای بزرگ صخره هاست در دشت ها و هامون ها...
عاشورا بازخوان تورات و انجیل و زبور است، در معبود اقدام...
عاشورا ترتیل آیات قرآن است در الواح ابدیت ...
عاشورا دژ نگهبانی تعالیم وحی است در آفاق زمان ها..
عاشورا خون خداست جاری در رگ های تنزیل...
عاشورا اعلان «ان الله یامر بالعدل؛ خدا به دادگری فرمان می دهد.» (نحل/ 90) است، و پشتوانه «لیقوم الناس بالقسط؛ با آن ها کتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به انصاف برخیزند.» (حدید/ 25)
عاشورا حنجره خونین کوه «حرا» است، در ستیغ ابلاغ...
عاشورا درگیری دوباره محمد (ص) است با جاهلیت بنی امیه و شرک قریش...
عاشورا تجدید مطلع رجزهای «بدر» است و «حنین»....
عاشورا خط بطلان است بر موجودیت دوباره «احزاب» و «خیبر»....
عاشورا انفجار نماز است در شهادت و انفجار شهادت است در نماز....
عاشورا راز حب ازلی است در افشایی شکوهمند...
عاشورا قتلگاه اشباح توحید است در مصاف تجسم شرک....
عاشورا تبلور شکوه زاد جاودانگی حق است در تباهستان نابود باطل...
عاشورا نماز شب یازدهم است در سکوت خروشان خیمه های سوزان...
عاشورا هشدار خونین حسینیه هاست در معبر اقوام....
عاشورا رمز بقای دین اسلام است و برقراری آیین حق (حسین منی و انا من حسین).
عاشورا خروش تندر آسای «عدل» است در کلیت ناچیز کاخ دمشق و سپس کلیت ناچیز همه کاخ ها و قدرت ها...
عاشورا نفی همه ستم ها و پلیدی ها و پستی ها و فجور ها و ظلم ها و حق کشی هاست، به هر نام و در هر عملکرد و...
عاشورا فریاد گستر انسان های مظلوم است در همه تاریخ...
عاشورا غمگسار سترگ یتیمان و کوخ نشینان است در هر جای زمین.
عاشورا دست نوازش انسانیت است بر سر بی پناهان...
عاشورا رواق سرخ حماسه است در تاریکستان سیاهی و بیداد...
عاشورا قلب تپنده دادخواهان است در محکمه بشریت...
عاشورا طنین بلند پیروزی است، در گوش آبادی ها...
عاشورا عطشی است دریا آفرین، در اقیانوس حیات...
عاشورا شهادتی است تابیده، بر چکادهای افراشته پیروزی...
عاشورا «رسالتی» است بزرگ بر دوش «اسارتی» رهایی بخش....
عاشورا خروش طنین افکن آزادگی است، در زندگی....
عاشورا زنده کننده اسلام است و اسلام زنده شده عاشورا...
عاشورا بانگ رسای همه انسان هاست در همه تاریخ از همه حنجره های پاک و خدایی...
عاشورا آبروی نمازگزاران است و عزت مسلمانان...
و سرانجام عاشورا رکن کعبه است و پایه قبله و عماد امت و حیات قرآن و روح نماز و بقای حج و صفای صفا و مروه و جان مشعر و منی....
و عاشورا هدیه اسلام است به بشریت و تاریخ....

منـابـع

محمدرضا حکیمی- قیام جاودانه- صفحه 94-98

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها