معنا و مفهوم واژه سوره

فارسی 2359 نمایش |

هر قطعه ای از آیات قرآن کریم که با یک «بسم الله» شروع می شود و بعد پایان می پذیرد به طوری که بعد از آن «بسم الله» دیگری هست، این قطعه را «سوره» می گویند. قرآن از کتابهایی است که فصل، باب و بخش ندارد ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره بودن است و هر سوره با یک «بسم الله» آغاز می شود و «بسم الله» آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلی است و می گویند کلمه «سوره» از همان ماده ای است که کلمه «سور» وضع شده است. در زبان عرب آن حصاری را که دور شهرها می کشیدند که یک شهر را در داخل خودش قرار می داد و یک حائطی بود یعنی یک دیواری بود که بر تمام شهر یا قصبه و یا ده احاطه داشت، سور می گفتند، «سورالبلد» دیوار مرتفعی بود که دور یک شهر می کشیدند. کأنه هر سوره ای در داخل یک حصار قرار گرفته است، از این جهت به آن «سوره» می گویند. قرآن را هم خود پیامبر اکرم (ص) سوره سوره کرده است نه اینکه بعد مسلمین آن را سوره سوره کرده باشند. از اولی که قرآن نازل شد به صورت سوره سوره نازل شد.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 4 صفحه 8-9

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها