معنای واژه یوم در قرآن

فارسی 3345 نمایش |

«انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر؛ فرستادیم بر آنها بادی صرصر، بادی تند و شدید و ویرانگر.» (قمر/ 19)
بعضی مفسرین می گویند خود "صرصر" کأنه آن صدای باد را هم دارد مجسم می کند. «فی یوم نحس مستمر» در روزی شوم (که) شومی مستمری داشت. "یوم" گاهی به معنی "روز" گفته می شود در مقابل "شب"، گاهی به معنی "شبانه روز" گفته می شود و گاهی به معنی قطعه ای از زمان که شامل چند شبانه روز بشود. مثلا وقتی می گوییم: "روز فلان حادثه" روز فلان حادثه ممکن است سه شبانه روز یا ده شبانه روز طول کشیده باشد. می گوییم "روز فلان حادثه" یعنی آن وقتی که در آن وقت این حادثه واقع شد.
اینجا مقصود این نیست که حتما یک شبانه روز بوده، چون خود قرآن تصریح می کند که سه شبانه روز بوده است. پس اینجا وقتی می فرماید: «فی یوم نحس مستمر» یعنی آن روز، آن قطعه از زمان که این عذاب شامل حال آنها بود.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 236

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد