برخی از علل تشیع آوردن ایرانیان

فارسی 4471 نمایش |

اکثریت مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدند. البته در این جهت نمی توان تردید کرد که ایران از هر نقطه دیگر برای بذر تشیع زمین مناسبتری بوده است، تشیع به اندازه ای که در ایران تدریجا نفوذ کرد، در جای دیگر نفوذ نکرد و هر چه زمان گذشته است آمادگی ایران برای تشیع بیشتر شده است و اگر چنین ریشه ای در روح ایرانی نمی بود، صفویه موفق نمی شد که با در دست گرفتن حکومت، ایران را شیعه و پیرو اهل بیت نمایند.
علت تشیع شدن ایرانیان و نیز مسلمان شدنشان یک چیز می باشد و آن این است که ایرانی روح خود را با اسلام سازگار دید و گم گشته خویش را در اسلام یافت. آنها با توجه به اینکه مردمی صاحب تمدن بودند بیش از هر ملت دیگر به روح پیام و معنای باطنی تعالیم اسلام توجه داشتند به همین دلیل توجه ایرانیان به خاندان رسالت از هر ملت دیگر بیشتر بود و تشیع در میان ایرانیان نفوذ بیشتری یافت زیرا ایرانیان روح اسلام و معنی اسلام را در نزد خاندان رسالت یافته و تنها خاندان رسالت بودند که پاسخ گوی پرسش ها و نیازهای واقعی روح ایرانیان بودند. آن چیزی که بیش از هر چیز دیگر روح تشنه ایرانی را به سوی اسلام و عدل و مساوات اسلامی که در امام علی (ع) و اهل بیت او متجلی شده بود. زیرا ایرانی قرن ها از این نظر محرومیت کشیده بود و انتظار چنین چیزی را داشت.
ایرانیان خاندان رسالت را پناهگاه عدل اسلامی می دیدند و شواهد تاریخی نشان دهنده این امر می باشد. بخصوص در زمان خلافت حضرت علی (ع)، از طرف دیگر حکام متعصب بنی امیه در سراسر سرزمین های تحت حاکمیت خویش میان عرب و غیرعرب تفاوت قائل شده و همین ناعدالتی باعث شد که ایرانیان به کمک خاندان بنی عباس آن حکومت را سرنگون کنند. ولی همین حکومت بنی عباس و حتی سایر حکومت های مستقل از خلفای عرب نیز نتوانست در طول تاریخ روح تشنه معنویت و عدالت ایرانی را سیراب کند و به همین دلیل مذهب تشیع در میان علما و مردم، همواره جایگاه خاص خود را داشته و دارد.
ایرانیان فارغ از اینکه در ظاهر حکومت در دست چه کسی است به تعالیم متعالی و معنوی شیعه تمسک می جویند و در روش و شیوه زندگی شان بیشتر پیرو علماء و اندیشمندان اصیل شیعه هستند تا ساختارهای ظاهری حکومتی، هر چند که تلاش آنان این بوده است که حتی الامکان حکومت را نیز در دست گیرند ولی به دلیل رفت و آمد حکومت ها و ساختارهای ظاهری زندگی و قوانین حکومتی و بشری و ماندگار شدن دین و تعالیم عمومی و همگانی مذهب، ایرانیان به روح مذهب شیعه که جاودانه است تمسک می جویند.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 127-126

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد