سختی روز قیامت

فارسی 2454 نمایش |

در قرآن در مورد روز قیامت آمده: «یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون؛ روزی که کار (بر کافران) سخت و دشوار شود و آنها (به تمسخر) به سجده فرا خوانده شوند ولی نتوانند» (قلم/ 42)
«یکشف عن ساق» را چند جور تفسیر کرده اند. روزی که ساق های پاها کشف می شود. این جمله در زبان عربی همین طور که کشاف و دیگران گفته اند کنایه است، یعنی روزی که کار در نهایت درجه شدت پیدا می کند. مثل آنچه ما می گوییم "آن روزی که پاچه ها را باید بالا زد" که وقتی انسان پاچه را بالا می زند ساق پا معلوم است. آن روزی که پاچه های پاها باید بالا زده شود، کنایه از این است: روزی که هر کسی جز با نیروی عمل خودش کاری نمی تواند انجام دهد، روزی که این خیالات و اوهام باید دور ریخته شود.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 304-305

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها