مالک بودن خدا در دنیا و آخرت

فارسی 2812 نمایش |

آیا فقط خداوند مالک و ملک روز قیامت است و در دنیا نیست؟ خیر، بلکه خداوند مالک و ملک حقیقی هم دنیا و هم آخرت است. فرقش این است که بشر چون در دنیا چشم حقیقت بین ندارد، مالکها و ملکهای اعتباری و مجازی را می سازد. خود را و دیگری را مالک بر اشیاء و ملک آنها می داند و می گوید من مالک این خانه ام ولی هنگامی که حقایق جهان برایش مکشوف شد و نگاهی واقع بینانه بر جهان افکند آنگاه خواهد دید که همه مالک و ملکها ساختگی بوده و مالک و ملک حقیقی هستی اوست: «کشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید؛ و ما پرده ات را (از جلوی چشمانت) برداشتیم و دیده ات امروز تیز است» (ق/ 22).
روایتی از امام باقر (ع) نیز همین مطلب را بیان می فرماید: «عن جابربن عبدالله انصاری عن ابی جعفر علیه السلام انه قال الامر یومئذ والیوم کله لله. یا جابر اذا کان یوم القیامة بادت الحکام، فلم یبق حاکم الا الله؛ امروز فرمان در روز قیامت و تمام روزها مخصوص خداوند است. ای جابر در روز قیامت تمامی حکام از بین می روند مگر خداوند» (المیزان، ج 20 ص 229).

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 98

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها