علت توجه به سادات در اسلام از نظر استاد مطهری

فارسی 3321 نمایش |

در اینکه در اسلام بعضی احکام داریم که از مختصات سادات است شکی نیست و این نشان می دهد که اسلام می خواهد سلسله نسب سادات، این نژاد، مشخص باقی بماند. به نظر ما در اسلام بیش از این عنایتی نیست که اولاد پیغمبر (ص) با دیگران مخلوط نشوند به شکلی که نسبشان گم بشود. مانعی ندارد که با دیگران ازدواج بکنند، سید از غیر سید زن بگیرد یا غیر سید از سید زن بگیرد، ولی اسلام می خواهد نسبشان را از ناحیه پدران ثابت نگه دارد. در نتیجه یک احساس روحی در افراد پیدا می شود، می گوید من از اولاد پیغمبرم، من از اولاد علی بن ابیطالب (ع) هستم. من از اولاد حسین بن علی (ع) هستم، اجداد من در گذشته چنین بودند، دارای چنین فضیلت هایی بودند.
این امر سبب می شود که طبقه ای از مردم، عامل نژاد، محرکشان بشود به سوی اسلام، نه برای کسب یک امتیاز اقتصادی بلکه برای اینکه در راه اسلام فعالیت بیشتری بکنند. و شاید ژنهایی که به وراثت می رسد، کم و بیش در بسیاری از نسل ها ظهور می کند و تاریخ هم نشان داده است که سلسله جلیله سادات و بالاخص علویین سادات از صدر اسلام تا عصر حاضر یک رگی در وجودشان وجود داشته که اینها را بیشتر از دیگران به حمایت از اسلام برمی انگیخته است. اکثر قیامهای مقدس دوره اموی ها و دوره عباسی ها توسط علویین صورت گرفته است.
در دوره های بعد هم، در میان طبقات مختلف علما، حکما و ادبا، افرادی که از پیغمبر نسب می برده اند، به نسبت از سایر افراد در راه اسلام فعال تر بوده اند؛ زیرا غیر از آن خاصیت طبیعی اسلام، که بالطبع آنها را برمی انگیخته است، این حالت روانی که احساس می کرده اند ما اولاد پیغمبر هستیم و از دیگران اولویت داریم به اینکه زنده نگهدارنده این دین و عمل کننده به این دین باشیم، اینها را وادار می کرده است که در حمایت اسلام بیشتر بکوشند.
با اینکه نسبت تعداد سادات به عموم مردم، درصد ناچیزی را تشکیل می دهد، ولی وقتی که به حوزه های علمیه نگاه می کنیم، می بینیم کسانی که به فکر می افتند بیایند طلبه شوند و تحصیل علم کنند، شاید یک ثلثشان سید هستند. همان احساس سیادتی که می کنند، آنها را بیشتر وادار به این کار می کند. تعداد زیادی از مراجع تقلید نیز سید بوده اند.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 84-82

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها