عبدالجبار مفید رازی

English فارسی 6907 نمایش |

مفید رازی
نام: ابوالوفاء شیخ عبدالجبار مفید رازی
جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله بن علی
تولد و وفات: سال پنجم و ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی، فقیه و قاری

توضیحات
اصل وی از نیشابور بود سپس ساکن ری گردید. او از علماء بزرگ شیعه و فقیه ری به قاری رازی مشهور بود. از شاگردان قاضی ابن البراج (م۴۸۱ق) و شیخ سلار ابن عبدالعزیر دیلمی (م۴۴۸ق) و شیخ جعفر بن محمد دوریستی و ابوالجوائز حسن باری کاتب و شیخ نجاشی، صاحب «رجال» و شیخ طوسی (م ۴۶۰ق) بود و تمامی تصانیف و تألیفات شیخ طوسی را از خود شیخ روایت کرده است. علماء و بزرگان در حوزهٔ درسش حاضر شدند. سید فضل الله راوندی و رشیدالدین علی بن زیرک قمی و ابوهاشم مجتبی بن حمزه از وی روایت کردند. صاحب تصنیفات و تألیفات بسیاری در فقه، به عربی و فارسی است که شیخ ابوالفتوح رازی تمامی آنها را از وی روایت کرده است.

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها