فرقه های فرعی مسیحیت

فارسی نسخه موبایل
1- فرقه هاى اسیونیها، ماركیونیها
طرفداران مكتب حلولیون، طرفداران مذهب سرنیوس كه از علماء بزرگ مذهب عیسوى بشمار مى رفت، پیروان آپولیناریس كشیش پر قدرت لاذقیه، نسطوریهاى فرقه یعقوبیه، ارامنه گراگورى، مارونیها و دهها فرقه و دسته دیگر كه در قرون گذشته در مراكز مختلف به جان یكدیگر مى افتادند و به كشتار مى پرداختند. این فرقه ها هیچ گاه نمى توانستند حضور یكدیگر را تحمل كنند. هر گروه و فرقه اى شعار خاص خود را داشت. گروهى در كلیساى قسطنطنیه مى گفتند: مقدس، مقدس، مقدس باد خداوند گروهها كه براى ما مصلوب گردید. پیروان كلیساى انطاكیه مى گفتند: مقدس، مقدس، مقدس باد خداوند. این گروهها به جان یكدیگر مى افتادند و كشتار شروع مى شد.

2- فرقه ژان كالون
پیروان مذهب كالون كه ذكر وى گذشت. این فرقه به پیروى از كالون در تعصب و حفظ شعائر سنتى اولیه مسیحى سخت افراط مى ورزیدند.

3- فرقه جان ویگلف
جان ویگلف انگلیسى كه شرح زندگى و كارهاى وى گذشت، در قرن چهارم میلادى مى زیست و در واقع بنیانگذار هسته اولیه مذهب پروتستان در تاریخ مسیحیت بود. آنچه را قرنها بعد لوتر و كالون مى گفتند، همان حرفهاى جان ویگلف بود. ویگلف قربانى تعصب پاپ شد.

4- فرقه ژان هوس
منشعب از فرقه جان ویگلف. پاپ شورائى در شهر كنستانس تشكیل داد و ژان هوس را محاكمه كرد. او را به كى سال حبس محكوم نمود. ولى اندكى بعد او و كتابش را سوختند. این حادثه در سال 1415 میلادى روى داد. بین طرفداران ژان هوس و پیروان پاپ درگیرى شدیدى روى داد.

5- فرقه پورتین
منشعب از مذهب لوتر و كالون. پیروان این فرقه را ابتدا ایرلندى ها تشكیل مى دادند. این فرقه سنت گرا معتقد به حفظ مطلق عقاید اولیه دین عیسى بودندد. این فرقه مورد مخالفت شدید پیروان كاتولیك قرار گرفت. دوستداران پاپ و كلیساى كاتولیك علیه این فرقه عكس العمل نشان دادند تا آبروى روحانیت كاتولیك را حفظ كنند. رهبرى پیروان پاپ در مبارزه علیه فرقه پورتین را فردى اسپانیائى به نام اینیاك دولوبالاك بر عهده داشت. این باند تعداد زیادى از پروتستانها را كشت و محكمه تفتیش عقاید تشكیل داد. كار این محكمه آن بود كه در عقاید مسیحیان تحقیق و تفتیش كند و پروتستانها را شناسائى و محاكمه نماید. این گروه، مخالفان پاپ را ملحد و مرتد اعلام مى كرد و اعدام مى نمود.

6- فرقه یسوعیین
پیروان دولوبالاك را فرقه یسوعیین نامند. این فرقه اطاعت مطلق و كوركورانه از پاپ را تبلیغ مى كرد. در اعتقاد این فرقه، پاپ ولى مطلق جامعه مسیحى است و مردم حق اعتراض و سؤ ال ندارند.

7- فرقه نسطورى
از كلیساى قسطنطنیه جدا شدند. این فرقه معتقد به دوگانگى ذات عیسى بود. نسطوریوس رهبر این فرقه مى گفت كه مریم با معجزه روح القدس، عیسى را باردار شده. عیسى با طبیعت انسانى متولد شد و سپس روح القدس بر مسیح نازل شد و طبیعت خدائى در او حلول كرد. نسطوریوس تبعید شد و در سال 439 میلادى در گذشت. كلیساى مسیحیان ایران نسطورى است.

8- فرقه آریوس
این فرد از اهالى لیبیه در اواخر سده سوم میلادى در اسكندریه مصر ظاهر شد. او با عقاید تثلیث و وجود روحانیون و كشیشان عصر خود به مخالفت پرداخت. به عقیده او پدر در ردیف پسر نیست. زیرا پسر از ازل با پدر در خلقت شركت نداشت، بلكه از او ناشى شد. كشیشها در سال 321 میلادى او را در انجمن اسكندریه تكفیر كردند. آریوس از اسكندریه به فلسطین فرار كرد و پیروانى یافت.
انجمن دیگرى از كشیشان در سال 323 میلادى عقاید او را آزاد اعلام كرد. او كتابى در رد تثلیث نوشت و آن را تالیا نام نهاد. امپراطور كنستانتین انجمنى از كشیشان در شهر نیكیه در سال 325 میلادى تشكیل داد و آریوس در آن انجمن بى پرده از عقاید خود دفاع كرد و مخالفت خود را با تثلیث اعلام داشت. در آن انجمن همه كشیشان از عقیده تثلیث دفاع كردند. تنها دو نفر پیرو عقاید آریوس گردیدند. آریوس و آن دو نفر از شهر تبعید شدند. به دستور قیصر آثار آریوس را سوختند و هر كس آنها را در دست داشت یا پنهان كرده بود، اعدام مى شد، آریوس در سال 336 میلادى درگذشت.

9- فرقه هوژنت
فرقه هوژنت پیرو مذهب كالون بودند. رهبرى این فرقه با هوژنت فرانسوى بود. كلیساى كاتولیك از دولت وقت خواست تا به حیات و بقاى این فرقه پایان دهد. كاترین نایب السلطنه فرانسه كه ابتدا از دوستان هوژنت بود، بعد فرمان قتل عام پیروان این فرقه را صادر كرد و در حدود بیست هزار نفر از این فرقه كشته شدند. یكى از ژنرال هاى فرانسوى كه طرفدار هوژنت ها بود، این گروه را مورد ارفاق قرار داد و در سال 1598 میلادى با صدور فرمانى از جانب پادشاه فرانسه، حق حیات و آزادى اجتماعى به این فرقه داده شد. در زمان حكومت لوئى چهاردهم این فرمان لغو گردید و در سال 1685 میلادى دوباره عقاید این فرقه غیر قانونى اعلام گردید.

10- فرقه مونوفیزیت ها
این فرقه طرفدار وحدت روح حضرت عیسى بودند؛ یعنى عیسى از ابتدا داراى روح خدائى بوده و پس از تولد نیز همان روح خدائى را داشته است. این عقیده بیشتر در میان ارامنه و مسیحیان یعقوبى مصر و سریانى رواج دارد. در سال 525 میلادى كلیساى ارمنستان عقیده وحدت روح در مسیح را پذیرفت و بدین ترتیب از كلیساى ارتودوكس یونانى و بیزانس جدا شد.

11- فرقه یعقوبیه
منسوب به مردى كه او را یعقوب مى گفتند. از عقاید این فرقه است كه: صانع را قدیم مى گویند و از جهتى اورا حادث مى دانند و داراى دو بعد لاهوتى و ناسوتى. محققان معتقدند كه این فرقه پیروان همان یعقوب پالانى اند كه در سال 578 میلادى در گذشت. یعقوب معروف از سال 578-541 میلادى، اسقف آدس، اورفا در آسیاى صغیر بود. در قرن ششم میلادى مى زیست. او مؤ سس كلیساى شرق یعنى عراق و سوریه و تركیه است. پیروان وى هم اكنون یكصد و پنجاه هزار نفراند.

12- فرقه آرتمون
این فرقه در قرن دوم میلادى به وسیله یك روحانى مسیحى به نام آرتمون بوجود آمد. از عقاید این فرقه است كه: عیسى فقط انسانى بوده كه بیشتر از دیگران فیض روح القدس به او مى رسد. این فرقه منكر الوهیت مسیح بود و لذا كلیسا مذهب او را قبول نكرد.

13- فرقه آپولى نادین
این فرقه نیز مى گویند كه عیسى یك انسان ظاهرى بوده است.

14- فرقه ایكونو كلات
كه در قرن هفتم میلادى ظهور كرد. این فرقه با نصب هر گونه تصاویر و مجسمه در كلیسا مخالف بود. برخى پادشاهان روم شرقى با این فرقه هم عقیده بودند.

15- فرقه سبتیه
این فرقه روز شنبه را به جاى روز یكشنبه مقدس مى داند و آن روز راروز عیدمعرفى مى كند. این فرقه در جلفاى اصفهان یك كلیسا دارد.

16- فرقه خواهران برادران
از عقاید این فرقه اطلاعى در دست نیست. نود درصد ارامنه ایران مسیحى گریگورى و چهار صد كاتولیك و پروتستان و بقیه پیرو این فرقه اند.

17- فرقه ملكاتیه
از عقاید این فرقه است: عیسى جوهرى است پاك كه از مجراى گوش مریم به درون او خزیده یا راه یافته است و از پهلوى راست او بیرون آمده است. روح در مریم چنان راه یافت كه آب در رودخانه و ناودان به جریان افتد. هر كس از طعام دنیا معاف گرداند خود را، پروردگارش را مشاهده كند. این فرقه منسوب به ملكا مى باشد كه در ارز روم ظاهر شد.

18- فرقه مغتسله
این فرقه وفادار به سنن و شعائر اولیه دین عیسى مى باشد. در گذشته درباره عقاید این فرقه گفته شد كه: تعمید در كودكان را قبول ندارد و در سن بلوغ و بزرگسالى تعمید مى دهند. این فرقه با خدمت سربازى مخالف است.

19- فرقه روشن گرایان
این فرقه خواندن كتاب مقدس و تصفیه و تزكیه باطنى و ظاهرى را توصیه مى كند و با دروغ و جنگ و بردگى شدیدا مخالف است.

20- فرقه مورمونها
این فرقه بر حكومت كتاب مقدس در جهان تكیه دارد.

21- فرقه یكتا گرایان
این فرقه به آزادى كامل عقیده عقیده دارد، تثلیث را مطلقا رد مى كند، و ایمان به خداى یكتا را تبلیغ مى كند.

22- فرقه سالوتیه
این فرقه منشعب از مذهب پروتستان، مخلوطى از ادیان و عقاید هندى - بودائى و سایر ادیان شرقى. گاهى این فرقه را فرقه صوفیان مى گویند.

23- فرقه اوتیشت ها
از پیروان اوتیشه از علماء بزرگ مسیحى یونانى كه در قرن پنجم مى زیسته است. این فرقه معتقد بود كه عیسى فقط ذات و طبیعت خدائى داشت.

24- فرقه بازپلیدس
در قرن دوم میلادى در انطاكیه ظهور كرد.

25- فرقه والینسین
در اواسط قرن دوم میلادى پدید آمد.

26- فرقه مارگیونیها
در پایان قرن دوم میدى ظهور كرد.

27- فرقه باردیصانى
در اواخر قرن دوم میلادى پدید آمد.

28- مورمون ها
سنت گراهاى اخبارى كه بر متون عهدین تكیه دارند. با هر گونه افزایش و تجدید نظر مخالف اند این فرقه به تعدد زوجات در مسیحیت معتقد بود. بسیارى از پیروان این فرقه تا هشت زن اختیار كرده اند.

29- فرقه علوم گرایان
این فرقه معتقد است كه تمام امراض جسمانى نتیجه عقاید فاسد و كرار نادرست است. و بر این باورند كه شفاى كامل جسمى بوسیله الهامات یزدانى است. این باورهاى این گروه با نظریات جدید روانشناسان موافق است. از این رو بسیارى از نویسندگان و هنرمندان و فلاسفه را به خود جلب كردند.

30- فرقه عقل گرایان
از عقاید این فرقه است كه: باید حقایق دین و علل مذهب را با عقل و اندیشه بدست آورد. تمام ادیان و مذاهب بر اساس یك اصل و ریشه استوارند. اصول عقاید این فرقه عبارت است از: 1- خداوند یگانه است 2- جهان را او پدید آورده است 3- بشر آزاد و مختار است كه به تقوى رو كند. 4- روح انسان جاودان و غیر قابل زوال است 5- پس از مرگ، معاد است و حضور در پیشگاه عدالت خداوند. ژان سملر كه در سال 1791 میلادى مى زیسته، یكى از رهبران این فرقه بود. او به ماءخذ تورات و مبادى دین مسیح علاقه داشت. او مى گفت: دیانت براى تاءمین فضائل اخلاقى ضرورى است، و هر كس داراى فضائل اخلاقى گردید، از اجراى مراسم و اعمال دینى بى نیاز و معاف است.

31- فرقه فرانس دامیز
این فرد كه در سال 1226 میلادى در گذشت، پیروان خود را به عدم وابستگى و علاقه به دنیا دعوت مى كرد. این فرقه مدعى پیروى از عیسى بود و در كمال فقر زندگى مى كرد.

32- فرقه رهبانیون
این فرقه به ارمیست ها مشهوراند. ارمریست ماءخوذ از كلمه یونانى ارمس به معناى بیابان است. گاهى به آنان موان یعنى تنها یا گوشه نشین هم گفته اند. نخستین راهب مسیحى فردى قبطى به نام آنتوان بود كه دیر را بنا كرد و در سال 256 میلادى در گذشت. پس از او راهب دیگرى به نام پاشم قبطى برخاست كه در سال 320 میلادى گروهى از كشیشان را گرد خود جمع كرد و انضباط بسیار سختى در میان آنان برقرار ساخت. این كشیشان را آبه و به عربى اب و به فارسى پدر گویند.

33- فرقه آلهارت
این فرد از اهالى آلمان بود كه در سال 1328 میلادى درگذشت. او یكى از مشایخ و عرفاى سرشناس دین مسیح است. این شخص طرفدار اصل وحدت بوجود بود مى گفت: بشر خدا است. و چون خداوند در تمام مخلوقات حاضر و ظاهر است، بر هر چه نظر كنیم سیماى او مى بینیم.

34- فرقه اناباپتیست
این گروه كه تعمید یافتگان نوین مى باشند، در میان مسیحیان شهرت بسیار دارند. گروه بى شمارى از طبقات مختلف پیرو این فرقه شدند. این فرقه تنها اعمال و مراسم مذهبى خود را بر اساس نص عهد جدید قرار دادند و فقط سنت و روش عیسى را مورد عمل قرار دادند و از هر گونه تفسیر و تاءویل خوددارى مى كردند. این فرقه تعمید خردسالان را قبول نداشتند. این فرقه تقلید را جایز نمى دانست و اعمال و عبادات را با خلوص نیت كارساز مى دانست. پیروان این فرقه روحانیت را بطور كلى موجوداتى بى دین، ریاكار و منافق و هفت خط مى دانستند. آنان كلیسا را دكان روحانیون و دستگاه خرسازى و عوام پرورى مى دانستند؛ لذا عبادات خود را در منازل شخصى انجام مى دادند. آنان مراسم عشاء ربانى را به شیوه عیسى و حواریون اولیه برگزار مى كردند. و در انتظار روزى بودند كه عیسى از آسمان سوار بر ابر به زمین بیاید.

35- فرقه واحدیّون
بنیانگذار این فرقه فردى اسپانیائى به نام میكائیل سروتوس است. او در شهر ژنو كه فرقه كالون پیروانى داشت، ظهور كرد. این مرد پس از مطالعه در عهد جدید، موضوع تثلیث را در آن نیافت و لذا عقیده به تثلیث را كفر محض دانست. او كتاب اثبات خطاى ثالوث را نگاشت و در سال 1531 میلادى منتشر كرد. او در این كتاب ثابت كرده بود كه پیدایش ثالوث یا تثلیث از ابداعات كلیساى كاتولیك است و مسیحى صحیح الایمان كه به دستور انجیل عمل مى كند، باید دست از تثلیث بردارد، زیرا عقلا محال است كه اجزاء ثلاثه سه شخصیت، خداى واحدى شود. او مى گفت: ذات حقیقى الهى در كلمه یا عیسى تجلى كرد و رابطه بین او و خداوند، روح القدس بوده است. او مى گفت: دلیلى بر دوشیزگى مریم در دست نیست، لذا این عقیده (بكارت مریم ) باطل است.
او معجزات عیسى را نیز منكر بود. مدتى در فرانسه به طبابت مشغول بود، ولى اندكى بعد پیروان كالون او را شناسائى كردند و در شهر ژنو او را در سال 1553 زنده در آتش سوختند. او در حال حاضر در برخى كشورهاى اروپائى پیروانى دارد.

36- فرقه اصلاح یافته گان
پیروان این فرقه در حدود 22 میلیون نفر هستند. رهبران این فرقه از طرف پیروان آن انتخاب مى شوند و رئیس این فرقه را شبان گویند. انجام مراسم مذهبى و عبادات توسط شبان با روشى بسیار ساده انجام مى گیرد. در كلیساى این فرقه هیچ نوع تزیین و آرایشى وجود ندارد. لباس شبان پیشواى مذهبى این فرقه با مردم عادى هیچ فرقى ندارد. در میان پیروان تبعیض وجود ندارد. فرائض دینى آنان عبارت است از: تعمید و تناول كه با شركت در میهمانیهاى دسته جمعى به یاد عیسى انجام مى دهند.

37- فرقه انگلى كن ها
تعداد پیروان این فرقه 25 میلیون نفر است. این كلیسا حد فاصل بین كلیساى كاتولیك و كلیساى پروتستان است. فرائض مذهبى این فرقه طبقه ادعیه و اوراد متون مقدس مذهبى است و با كلیساى كاتولیك در فرائض اختلافى ندارد. این فرقه داراى سه شاخه است:
الف: كلیساى بلند ویژه آنگلوكاتولیك ها.
ب: كلیساى عریض.
ج: كلیساى كوتاه، ویژه انجلیون.
غسل تعمید علامت قبول دین عیسى است. پیروان این فرقه گاهى غسل تعمید را بطور دسته جمعى و به صورت ارتماسى انجام مى دهند. گروهى از این فرقه غسل تعمید را براى بزرگ سالان واجب مى دانند، به این گروه غیر تعمیدى ها مى گویند. تعداد این گروه اندك است. گروه دیگرى غسل تعمید را در خردسالى واجب مى دانند كه به تعمیدى ها معروف اند و در حدود 20 میلیون نفراند.

38- فرقه كویكرها
بنیانگذار این فرقه جرج فاكس از عارفان بزرگ مسیحیت است. او در سال 1646 م به شهود و كشف بزرگى دست یافت كه ایمان به عیسى به الفاظ انجیل نیست، ایمان به عیسى امرى است قلبى و باطنى. سخنان الهى محدود به اوراق كتب مقدس نیست، ایمان به خداوند مستقیما از سوى خدا در وجدان آدمى رسوخ كرده و به درون شخص راه مى یابد. او وجود كشیش یا روحانى را زاید و مزاحم رشد جامعه مى دانست. او روحانیون را انگل و سر بار مردم مى دید و لذا كمر به نفى آنان بست. او معتقد بود كه بین خدا و خلق رابطى وجود ندارد و خود انسان مى تواند با خداوند ارتباط برقرار كند. مرد و زن مى توانند بر اثر تقوى كلام الهى را بشنوند. در تلقى این فرقه جنگ و خون ریزى كار شیطان است و خرید و فروش غلام و كنیز (برده دارى ) را گناه بزرگ مى دانند. یك فرد مسیحى مؤ من هرگز سوگند یاد نمى كند و فقط به گفتن آرى یا نه اكتفا مى كند. احترام و تقدیس اشیاء و صور انبیاء و.. . ممنوع و حرام است و آن را مترادف بت پرستى مى دانند. این فرقه اعتقاد داشت كه در مجالس مذهبى با سكوت و ذكر و دعا مى توان به تفكر و اشراق رسید و درون را نورانى كرد.

39- فرقه ژزویت ها
این فرقه از فرق رهبانیت مسیح است. بنیانگذار این فرقه راهبى اسپانیائى به نام ژزویت در جنگ بین اسپانیا و فرانسه مجروح شد. در دوران بیمارى كتابهائى در رابطه با سرگذشت قدیسین نصارى را مطالعه كرد و لذا تصمیم گرفت تارك دنیا شود. سلاح جنگى خود را بر زمین نهاد و در یكى از دیرها مسكن گزید و به ریاضت پرداخت. برخى از مبلغان مسیحى در هند و ژاپن با او هم عقیده شدند. در سال 1534 میلادى این گروه خود را همراهان عیسى نامیدند. آنان همواره دسته هاى تبلیغى مسیحى به قسمت هاى آسیا، هند و چین، ژاپن و.. . رفتند و توفیق بسیارى كسب كردند. عقاید این فرقه در طى قرنهاى هفده و هجده میلادى بخش بزرگى از ایالات متحده آمریكا و اروپا را در بر گرفت.

40- فرقه سیموره
بنیانگذار این فرقه یك كشیش سیاه پوست آمریكائى مقیم لوس آنجلس در سال 1906 میلادى بود. از عقاید این فرقه است كه: دیانت عیسى صرفا در رابطه با تاءمین زندگى آدمى در این دنیا مطابقت كامل دارد. عقاید این كشیش توسط بارات نروژى در میان اروپائیان رواج یافت. این فرقه نیز معتقد است كه حقایق دینى را باید از طریق عقل و حس دریافت. و اگر عهد جدید با بیانى رسا تفسیر شود، مفیدترین قانون براى تحقق آرمانهاى اجتماعى بشر است. این فرقه در آداب و اعمال مذهبى از هیچ دستور خاص و معینى پیروى نمى كند.

41- فرقه آنسلم
این فرد از اهالى كانتریورى انگلستان معتقد بود كه اول باید به واقعیت دین ایمان آورد، آنگاه پیرامون آن باید اندیشه كرد. هر چه را دین جایز داند، عقل نیز مجاز مى شمارد. میان حقایق دینى و استدلالات عقلى تناقضى وجود ندارد. خداوند از گناه آدم نسبت به فرزندان او خشمگین شد و در نتیجه لازم آمد كه: یا فرزندان آدم به جرم گناه پدر عذاب شوند یا جبران مافات را بنمایند. و چون ابناء بشر طاقت عذاب را نداشت، و از این بابت كه خداوند لطیف و خبیر است، تنها پسر عزیز دردانه خود را فرستاد پائین، تا جناب قیصر او را به دار كشد و بدین سان عذاب الهى از ابناء بشر برداشته شود.

42- فرقه بلیارسیه
مراد از آن، پیروان یا یلدوس مى باشند كه قبل از شوراى نیقه آشكار گردید. او مى گفت: مسیح از پدر همچون شعله آتش از آتش جدا شد بدون این كه نقصى در آن ذات حاصل آید.

43- فرقه مقدانوسیه
معتقد به توحید بودند. بنیانگذار این فرقه یكى از اساقفه بزرگ كلیساى قسطنطنیه بود. در عقاید این فرقه آمده است كه: روح القدس مخلوق است. و پس از مرگش پیروان او عقاید وى را تبلیغ كردند.

44- فرقه مرمن
این فرقه به وسیله جوزف اسمیت آمریكائى پدید آمد. او آمریكائیان را از نسل بنى اسرائیل مى دانست و مى گفت: عیسى در ظهور دوم خود در میان مردم آمریكا تبلیغ رسالت كرد و پیروان بسیارى یافت و گروهى از كافران علیه مسیحیان شوریدند و آنان را قتل عام كردند. ولى كتاب مقدس كه توسط رئیس كلیساى مسیحى مرمن بر روى الواح طلا نوشته و حك شده بود، توسط آن رئیس از میان معركه بیرون برده شد، و در مكان امنى پنهان ماند تا كه خداوند به من توفیق رهبرى را داد و آن الواح را در دست من قرار داد تا با ردگیر دین عیسى را به جهانیان اعلام كنم. این گروه معتقد به كشف و شهود مى باشند. و بر این باوراند كه قوم بنى اسرائیل موفق به تاءسیس یك دولت مستقل از یهود در آمریكا خواهد شد. این رؤیاى صهیونیستى همچنان به قوت خود باقى است. آنان معتقدند كه عیسى دوباره ظهور خواهد كرد و پادشاهى خواهد نمود. افراد این فرقه عمل تناول را به وسیله نان و آب انجام مى دهند. و معتقدند كه بجاى تكفیر كافر، تجدید تعمید باید كرد و او را از عذاب و گرفتارى در آخرت نجات داد. این فرقه به تعدد زوجات معتقد است. ولى اخیرا این موضوع در آمریكا منع قانونى یافت. پیروان این فرقه در شمال آمریكا (آمریكاى شمالى ) زندگى مى كنند.

45- فرقه گواهان یهوه
این فرقه مذهبى از سال 1931 میلادى به نام گواهان یهوه نامیده شد. این فرقه در سال: 1874 میلادى توسط یك بازرگان آمریكائى به نام چ، ت، روسل تاءسیس گردید. از دیدگاه وى: ظهور روحانى عیسى هم اكنون صورت گرفته است. او مى گفت :عیسى بار اول در سال 1874 م ظاهر شد و بار دوم در سال 1914 ظهور خواهد كرد. افرادى كه شاهد این ظهورها باشند، دیگر از دیانت بى نیاز هستنداو مى گفت: میان خلق و خالق رابطه فردى موجود است. عیسى عامل اجراى اوامر یهوه خداى یهود است. او فقط یك ناجى مطلق است. تمام كفار پس از مرگ به عذاب گرفتار مى شوند و تنها پیروان این فرقه، رستگار خواهند شد. این فرقه هیچ گونه عبادتى ندارد.

46- فرقه كویك
منشعب ازمذهب پروتستان است. و تركیبى از دو مذهب كاتولیك و و ارتودوكس مى باشد.

47- فرقه زهدگرایان
منشعب از پروتستان كه در قرن معاصر در انگلستان پدید آمد. این دو فرقه از تندروهاى مذهب پروتستان هستند و اهمیت بسزائى دارند. صرف نظر از برخى مذاهب تندرو و رادیكال پروتستان و كلیساهاى درجه سوم و چهارم این مذهب، مانند كلیساى نسطورى ها كه مستقل اند، همه فرقه هاى فرعى مسیحى از نظر تشكیلات كلیسائى وابسته به یكى از مذاهب و كلیساى بزرگ: كاتولیك، ارتودوكس و پروتستان مى باشند. پیروان كنونى مذهب ارتودوكس بیشتر در كشورهاى اروپائى، یونان، روسیه و.. . بسر مى برند. پروتستانها در اروپاى شمالى و شمال غرب آمریكا زندگى مى كنند. كاتولیك ها در اروپاى غربى و جنوبى و آفریقا، آسیاى جنوب شرقى، استرالیا، آمریكاى مركزى، و جزایر اقیانوسیه زندگى مى كنند كه پیرو باب و تابع كلیساى كاتولیك روم مى باشند. برابر آمارى كه پس از جنگ جهانى دوم از جمعیت مسیحیان جهان گرفته شده، به تقریب، تعداد آنان را حدود هشتصد و بیست میلیون نفر گفته اند كه به ترتیب: كاتولیك ها: 450 میلیون نفر، ارتودوكسها: 150 میلیون نفر و پروتستانها: 220 میلیون نفر مى باشند.

منـابـع

تاریخ ادیان و مذاهب جهان، عبد الله مبلغی آبادانی، ج 2، بخش مسیحیت

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد