ثواب مسواک کردن و شستن سر و حنا بستن

فارسی 5345 نمایش |

پاداش مسواک کردن
1- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال فی السواک اثنتا عشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و یرضی الرحمن و یبیض الأسنان و یذهب بالحفر و یشد اللثة و یشهی الطعام و یذهب بالبلغم و یزید فی الحفظ و یضاعف الحسنات و تفرح به الملائکة؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: در مسواک کردن دوازده ویژگى وجود دارد: 1. از سنت پیامبر است 2. دهان را پاکیزه مى کند 3. دیده را روشن مى سازد 4. باعث خشنودى خداست 5. دندانها را سفید مى کند 6. زردى دندان را مى برد 7. لثه ها را محکم مى کند 8. اشتها به غذا را زیاد مى کند 9. بلغم را از بین مى برد 10. حافظه را زیاد مى کند 11. حسنات را چند برابر مى کند 12. فرشتگان را شاد مى سازد».
2- «عن عمار الساباطی عن أبی عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع لو یعلم الناس ما فی السواک لأباتوه معهم فی اللحاف؛ عمار ساباطى از امام صادق (ع) و او از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: اگر مردم مى دانستند که مسواک کردن چه آثارى دارد، حتى شب هم آن را با خود در بستر به همراه مى بردند».
3- «عن إبراهیم بن أبی البلاد عن أبیه یحیى بن أبی البلاد عن أبی جعفر ع قال السواک یذهب بالبلغم و یزید فی العقل؛ ابراهیم بن ابى البلاد از پدرش یحیى از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: مسواک کردن بلغم را از بین مى برد و بر خرد مى افزاید».

پاداش کسى که به احترام مسجد آب دهان خود را فرو برد
1- «عن طلحة بن زید عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص من رد ریقه تعظیما لحق المسجد جعل الله ریقه صحة فی بدنه و عوفی من بلوى فی جسده؛ طلحه بن زید از امام صادق (ع) از پدرش نقل کرده است که فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است: هر کس به احترام مسجد آب دهان خود را فرو برد، خداوند آب دهان او را باعث سلامتى بدنش قرار مى دهد و از بیماریهاى جسمى مصون خواهد ماند».
2- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من تنخع فی مسجد ثم ردها فی جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس در مسجد خلط سینه خود را فرو برد، آن خلط به هیچ دردى نمى رسد مگر اینکه آن را درمان مى کند».

پاداش بسیار مضمضه و استنشاق کردن
«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه صلوات الله علیهم قال قال رسول الله ص لیبالغ أحدکم فی المضمضة و الاستنشاق فإنه غفران لکم و منفرة للشیطان؛ سکونى از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: بسیار مضمضه و استنشاق کنید، زیرا آن باعث آمرزش گناهان شما و دور شدن شیطان است».

پاداش شستن سر با خطمى
1- «عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله ع قال غسل الرأس بالخطمی أمان من الصداع و براءة من الفقر و طهور للرأس من الحزاز؛ عمربن یزید از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: شستن سر با خطمى باعث ایمنى از سردرد و دورى از تنگدستى و پاک شدن سر از شوره است».
2- «عن سفیان بن الشمط [السمط عن أبی عبد الله ع قال غسل الرأس بالخطمی ینفی الفقر و یزید فی الرزق و قال هو نشر نشرة؛ سفیان بن سمط از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: شستن سر با خطمى تنگدستى را برطرف مى کند و روزى را مى افزاید. و فرمود: این تعویذ است [یعنى باعث مصون ماندن از بلاهاست]».
3- «منصور بن یونس بزرج قال سمعت أبا الحسن ع یقول غسل الرأس بالخطمی یجلب الرزق جلبا؛ منصوربن یونس [بزرج] مى گوید: از حضرت موسى بن جعفر (ع) شنیدم که مى فرمود: شستن سر با خطمى، روزى را به شدت جلب مى کند».

پاداش شستن سر با برگ سدر
1- «عن زید البرسی عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله ع یقول کان رسول الله ص یغسل رأسه بالسدر و یقول اغسلوا رءوسکم بورق السدر فإنه قدسه کل ملک مقرب و کل نبی مرسل و من غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشیطان سبعین یوما و من صرف الله عنه وسوسة الشیطان سبعین یوما لم یعص و من لم یعص دخل الجنة؛ زید نرسى از یکى از یارانش نقل کرده است که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: پیامبر خدا (ص) همیشه سرش را با سدر مى شست و مى فرمود: شما نیز سرتان را با برگ سدر بشویید، زیرا هر فرشته مقرب و هر پیامبر مرسلى آن را پاکیزه شمرده است، و هر کس سر خود را با برگ سدر بشوید خداوند تا هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور مى گرداند، و هر کس تا هفتاد روز، خدا وسوسه شیطان را از او بگرداند گناه نمى کند، و هر کس گناه نکند وارد بهشت مى شود».
2- «عن عیسى بن عبد الله العلوی عن أبیه عن جده أن رسول الله ص اغتم فأمره جبرئیل ع أن یغسل رأسه بالسدر؛ عیسى بن عبدالله علوى از پدرش از جدش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) دچار اندوه گردید و جبرئیل به او فرمان داد که سرش را با سدر بشوید».

پاداش کسى که حنا ببندد
1- «عن عیسى بن عبد الله عن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب عن جده قال بلغ رسول الله ص أن قوما من أصحابه صفروا لحاهم فقال هذا خضاب الإسلام إنی لأحب أن أراهم قال علی ع فمررت علیهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا خضاب الإسلام قال فلما سمعوا ذلک منه رغبوا فأقنوا قال فلما بلغ ذلک رسول الله ص قال هذا خضاب الإیمان إنی لأحب أن أراهم قال علی ع فمررت علیهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا خضاب الإیمان فلما سمعوا ذلک منه بقوا علیه حتى ماتوا؛ عیسى بن عبدالله از پدرش از جدش نقل کرده است که از رسول خدا (ص) شنید گروهى از یارانش ریشهاى خود را به وسیله حنا زرد کرده اند. فرمود: این خضاب اسلام است، من دوست دارم آنان را ببینم. على (ع) فرمود: من آنان را ملاقات کردم و سخن پیامبر را برایشان گفتم. آنان نزد پیامبر آمدند. هنگامى که پیامبر آنان را دید فرمود: این خضاب اسلام است. وقتى آنان این سخن را از پیامبر شنیدند رغبت بیشترى از خود نشان دادند و ریشهایشان را پر رنگ کردند. پس از آنکه رسول خدا (ص) از این کار باخبر شد فرمود: این خضاب ایمان است، من دوست دارم آنان را ببینم. على (ع) فرمود: من آنان را ملاقات نمودم و سخن پیامبر را برایشان نقل کردم. آنان نزد پیامبر آمدند. هنگامى که پیامبر آنان را دید فرمود: این خضاب ایمان است. وقتى این سخن را از پیامبر شنیدند، به همین عادت بودند تا از دنیا رفتند».
2- «عن المثنى الیمانی قال قال رسول الله ص أحب خضابکم إلى الله الحالک؛ مثناى یمانى مى گوید: رسول خدا (ص) فرمود: محبوب ترین خضاب شما نزد خداوند رنگ سیاه سیر است».
3- «عن عبد الله بن زید رفع الحدیث قال قال رسول الله ص درهم فی الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم فی سبیل الله و فیه أربع عشرة خصلة یطرد الریح من الأذنین و یجلو الغشاوة من البصر و یلین الخیاشیم و یطیب النکهة و یشد اللثة و یذهب الصنان و یقل وسوسة الشیطان و تفرح به الملائکة و یستبشر به المؤمن و یغیظ به الکافر و هی زینة و طیب و براءة له فی قبره و یستحیی منه منکر و نکیر؛ عبدالله بن زید در حدیثى مرفوعه از پیامبر خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: یک درهم در خضاب خرج کردن، از خرج کردن هزار درهم در راه خدا بهتر است. در خضاب چهارده ویژگى وجود دارد: 1. باد را از گوشها دور مى کند 2. تاریکى چشم را مى برد 3. درون بینى را نرم مى کند 4. دهان را خوشبو مى گرداند 5. لثه ها را محکم مى کند 6. بوى بد را از بدن برطرف مى سازد 7. از وسوسه شیطان مى کاهد 8. فرشتگان از آن شادمان مى شوند 9. باعث شادى مؤمنان مى گردد 10. کافران را خشمگین مى کند 11. سبب زینت است 12. مایه پاکیزگى است 13. وسیله رهایى او از عذاب قبر است 14. نکیر و منکر از او شرم مى کنند».
4- «عن عبدوس بن إبراهیم البغدادی رفع الحدیث إلى أبی عبد الله ع قال الحناء یذهب بالسهک و یزید فی ماء الوجه و یطیب النکهة و یحسن الولد و قال من اطلى فتدلک بالحناء من قرنه إلى قدمه نفی عنه الفقر؛ عبدوس بن ابراهیم بغدادى در حدیثى مرفوعه از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: حنا بستن بوى بد را از بدن دور مى کند و بر آبرو مى افزاید، و دهان را خوشبو مى کند، و فرزند را زیبا مى سازد. و فرمود: هر کس نوره کشد و پس از آن از سر تا پاى خود را خضاب کند فقر و تنگدستى از او برطرف مى شود».
5- «عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن أبی الحسن ع قال الخضاب بالسواد زینة للنساء مکبتة للعدو؛ سلیمان بن جعفر از امام رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: خضاب کردن با وسمه زینت زنان و باعث خوارى دشمنان است».
6- «عن الحسن بن موسى قال سمعت أبا الحسن ع یقول قال رسول الله ص من اطلى و اختضب بالحناء آمنه الله من ثلاث خصال الجذام و البرص و الآکلة إلى طلیة مثلها؛ حسن بن موسى مى گوید: از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر (ع) شنیدم که مى فرمود: پیامبر خدا فرموده است: هر کس نوره کشد و پس از آن خضاب کند، خداوند او را تا نوبت بعد که نوره کشد، از جذام و پیسى و خوره ایمن خواهد ساخت».

منـابـع

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصارى)- صفحه 39-47

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 18-21

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد