ثواب انگشتر به دست کردن

فارسی 4810 نمایش |

ثواب انگشتر عقیق به دست کردن
1- «عن الحسین بن خالد عن الرضا ع قال قال أبو عبد الله ع من اتخذ خاتما فصه عقیق لم یفتقر و لم یقض له إلا بالتی هی أحسن؛ حسین بن خالد از امام رضا (ع) نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که انگشترى به دست خود کند که نگین آن عقیق باشد، (به برکت آن) تنگدست نخواهد شد، و حاجتهایش برآورده نمى شود مگر به بهترین صورت».
2- «عن عبد الرحیم القصیر قال بعث الوالی إلى رجل من آل أبی طالب فی حیاته [جنایة فمر بأبی عبد الله ع فقال أتبعوه بخاتم عقیق قال فأتبع بخاتم عقیق فلم یر مکروها؛ عبدالرحیم قصیر نقل مى کند که: حاکمى، مردى از خاندان ابوطالب را به اتهام جرمى احضار کرد، به امام صادق (ع) برخورد، حضرت فرمود که: انگشترى عقیق همراه او باشد، فرمان بردند و گزند حاکم به آن مرد نرسید».
3- «عن عمر بن [أبى المقدام عن أبی جعفر ع قال مر به رجل مجلود فقال أین کان خاتمه العقیق أما إنه لو کان علیه ما جلد؛ عمرو بن ابى مقدام نقل کرده است: مردى که تازیانه خورده بود، به امام محمد باقر (ع) برخورد، حضرت فرمود: انگشترى عقیق او کجا بود؟ همانا اگر با او بود، تازیانه نمى خورد».
4- «و روی فی حدیث آخر قال أبو عبد الله ع العقیق حرز فی السفر؛ و در حدیث دیگرى از امام صادق (ع) روایت شده است که: عقیق ایمنى است در سفر».
5- «عن الحسین بن مزید عن أبی عبد الله جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال تختموا بالعقیق یبارک الله علیکم و تکونوا فی أمن من البلاء؛ حسین بن مزید از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) از امیر مؤمنان على (ع) نقل کرده است که فرمود: انگشترى عقیق به دست کنید که خدا شما را برکت دهد، و از بلا در امان باشید».
6- «و بهذا الإسناد قال شکا رجل إلى رسول الله ص أنه قطع علیه الطریق فقال له هلا تختمت بالعقیق فإنه یحرز من کل سوء؛ و به همین سند روایت شده است که مردى نزد رسول خدا (ص) شکایت کرد که راهزنان راه را بر او گرفته اند، حضرت به او فرمود: چرا انگشترى عقیق در دست نداشتى؟ زیرا انگشترى عقیق انسان را از هر گزندى مصون مى دارد».
7- «و فی حدیث آخر قال أبو جعفر ع من تختم بالعقیق لم یزل ینظر الحسنى ما دام فی یده و لم یزل علیه من الله عز و جل واقیة؛ و در حدیث دیگرى امام محمد باقر (ع) فرموده است: کسى که انگشترى عقیق در دست کند، -تا زمانى که آن را در دست داشته باشد- همواره نیکى مى بیند، و پیوسته نگهبانى از جانب خداوند او را محافظت مى کند».
8- «عن عقیل بن المتوکل المکی یرفعه عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده ع قال من صاغ خاتما عقیقا فنقش فیه محمد نبی الله و علی ولی الله وقاه الله میتة السوء و لم یمت إلا على الفطرة؛ عقیل بن متوکل مکى -بى آنکه راویان پیش از خود را نام ببرد- از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدرش از جد بزرگوارش (ع) نقل کرده است که فرمود: کسى که بر خاتم عقیق انگشترى خود این نقش را حک کند: «محمد نبى الله و على ولى الله» خداوند او را از مرگ بد در امان مى دارد و نمى میرد مگر بر فطرت».
9- «عن علی بن محمد بن إسحاق الشیبانی رفعه إلى أبی عبد الله ع قال ما رفعت کف إلى الله عز و جل- أحب إلیه من کف فیها عقیق؛ على بن محمد -بى آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ دستى که به درگاه خداوند دراز مى شود محبوبتر از دستى که بر آن انگشترى عقیق باشد، نیست».
10- «عن الحسین بن علی بن بنت إلیاس الخزاز عن الرضا ع قال من ساهم بالعقیق کان سهمه الأوفر؛ حسن بن على بن بنت الیاس خزاز از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که با عقیق در قرعه شرکت کند (قرعه را با دستى که انگشترى عقیق در آن است، درآورد) بهره بیشترى نصیب او خواهد شد».
11- «عن زیاد العبدی عن موسى بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمد عن أبیه محمد بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی ع قال لما خلق الله عز و جل موسى بن عمران کلمه على طور سینا ثم اطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقیق ثم قال آلیت بنفسی على نفسی ألا أعذب کف لابسه إذا تولى علیا بالنار؛ زیاد قندى از حضرت موسى بن جعفر، از پدران بزرگوارش (ع) از حسین بن على (ع) روایت کرده است که فرمود: هنگامى که خداوند، موسى بن عمران را آفرید و در طور سینا با او سخن گفت، بر زمین نظرى افکند و از نور روى خود، عقیق را آفرید، آنگاه فرمود: بحق خودم بر خود لازم کردم که کسى را که (انگشترى) عقیق دست کند، به آتش عذاب نکنم، به شرط آنکه على (ع) را دوست داشته باشد».

ثواب انگشتر فیروزه به دست کردن
1- «عن عبد المؤمن الأنصاری قال سمعت أبا عبد الله ع یقول ما افتقرت کف تختمت بالفیروزج؛ عبد المؤمن انصارى مى گوید که: از امام صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: دستى که در آن انگشترى فیروزه باشد، فقیر نمى شود».
2- «عن علی بن مهزیار قال دخلت على أبی الحسن موسى بن جعفر ع فرأیت فی یده خاتما فصه فیروزج نقشه لله الملک فأدمت النظر إلیه فقال ما لک تنظر فیه هذا حجر أهداه جبرئیل لرسول الله ص من الجنة فوهبه رسول الله ص لعلی ع أ تدری ما اسمه قال قلت فیروزج قال هذا اسمه بالفارسیة أ تعرف اسمه بالعربیة قال قلت لا قال هو الظفر؛ على بن مهران نقل کرده است که: بر حضرت موسى بن جعفر (ع) وارد شدم، و در دست مبارک آن حضرت انگشترى دیدم که نگین آن فیروزه بود، و بر روى آن: «الله الملک» نقش شده بود، من مدتى به آن خاتم خیره شدم، حضرت پرسید: براى چه به آن نگاه مى کنى؟ این سنگى است از بهشت که جبرئیل آن را به رسول خدا (ص) هدیه کرد، و رسول خدا (ص) آن را به على (ع) بخشید، آیا نام آن را مى دانى؟ عرض کردم: فیروزه است، حضرت فرمود: این نام فارسى آن است، آیا نام عربى آن را مى دانى؟ عرض کردم: نه! فرمود: نامش به عربى ظفر است».

ثواب انگشتر جزع یمانى به دست کردن
«عن محمد بن الحسین بن علی عن الحسین عن أبیه عن جده قال قال أمیر المؤمنین ع تختموا بالجزع الیمانی فإنه یرد کید مردة الشیاطین؛ محمدبن الحسین از پدرش، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که امیر مؤمنان على (ع) فرمود: انگشتر جزع یمانى را در دست خود کنید که شر شیطانهاى نافرمان را از شما دور مى سازد».

ثواب انگشتر زمرد به دست کردن
«عن أحمد بن محمد بن نصر صاحب الأتراک و کان یقوم ببعض أمور الماضی ع قال قال یوما و أملاه علی من کتاب التختم التختم بالزمرد یسر لا عسر فیه؛ احمدبن محمدبن نصر که برخى از کارهاى حضرت موسى بن جعفر (ع) را انجام مى داد، نقل کرده است که روزى حضرت در حالى که از کتابى مى خواند به من فرمود -و من مى نوشتم-: انگشتر زمرد در دست کردن مایه گشایش است که هیچ سختى و دشوارى را بدنبال ندارد».

ثواب انگشتر یاقوت به دست کردن
«عن الحسین بن خالد عن الرضا ع قال کان أبو عبد الله ع یقول تختموا بالیواقیت فإنه ینفی الفقر؛ حسین بن خالد از امام رضا (ع) روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: انگشتر یاقوت در دست کنید زیرا که تنگدستى را از بین مى برد».

ثواب انگشتر بلور به دست کردن
«عن علی بن محمد المعروف بابن وهب العبدی قریة من قرى واسط یرفعه إلى أبی عبد الله ع قال نعم الفص البلور؛ على بن محمد (ابن وهبه عبدسى، که عبدس یکى از دهستانهاى واسط است)- بى آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: بلور، نگین نیکویى است».

ثواب کسى که بر انگشتر خویش نوشته باشد: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، استغفر الله
«محمد بن عمر یرفعه إلى أبی عبد الله ع قال من کتب على خاتمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله أمن من الفقر المدقع؛ محمدبن عمر -بى آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که بر انگشتر خویش «ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله» بنویسد از تنگدستى شدید در امان خواهد بود».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 173-176 و 180

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان- صفحه 440 -446 و 455

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد