ثواب تعقیبات نماز و شب زنده داری با قرآن

فارسی 5307 نمایش |

ثواب شب زنده دارى با قرآن
جابربن اسماعیل از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدرشان امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که: مردى از امیر مؤمنان على (ع) درباره شب زنده دارى با تلاوت قرآن سؤال کرد، فرمود: تو را مژده مى دهم به اینکه: هر کس یکدهم از شب را با اخلاص پاک و با امید به پاداش الهى به خواندن نماز بسر برد، خداوند به فرشتگانش دستور مى دهد تا به شماره روئیدنیها در آن شب -از برگها و دانه ها و درختان- و به شماره نى ها و ساقه هاى نرم و تازه رسته براى او ثواب بنویسند؛ و اگر کسى یک نهم از شب را به نماز بگذارند، خداوند ده دعاى او را مستجاب فرماید، و در روز قیامت، نامه اعمالش را به دست راستش مى دهد؛ و اگر کسى یک هشتم از شب را به اداى نماز بسر برد، خداوند ثوابى برابر با اجر یک شهید صابر و مخلص را به وى کرامت کند و شفاعت او را در حق اهل بیت خود پذیرفته مى شود؛ و هر کس یک هفتم از شب را مشغول نماز باشد، با سیمائى درخشان و نورانى چون ماه شب چهاردهم محشور مى شود و با کسانى که (از عذاب الهى) در امانند، از صراط عبور مى کند؛ و اگر کسى در یک ششم از شب نماز را بپا دارد، در زمره کسانى که (با توبه قبول) به سوى پروردگار بازگشته اند، قرار مى گیرد و تمام گناهان گذشته و آینده او آمرزیده مى شود؛ و اگر کسى یک پنجم از شب را به نماز بگذارند، در بهشت با حضرت ابراهیم خلیل (ع) همنشین خواهد بود؛ و کسى که یک چهارم از شب را صرف خواندن نماز کند، در روز قیامت در صف اول رستگاران قرار مى گیرد و (به سرعت) همانند تندباد از صراط بگذرد و بدون حساب وارد بهشت شود؛ و اگر کسى یک سوم شب را به اقامه نماز صرف کند، هیچ فرشته اى (از فرشتگان خدا) را ملاقات نمى کند مگر آنکه بر منزلت و مقام او در نزد پروردگار عالم حسرت مى خورند، و به او گفته مى شود که از هر درى از درهاى هشتگانه بهشت که خواهى، وارد شو؛ و اگر کسى نیمى از شب را به نماز مشغول شود، اگر (به مثل) هفتاد هزار برابر (وزن یا حجم) زمین را پر از طلا کنند، به پاداشى که خداوند براى او مقرر کرده است، برابرى نکند و اجر او در ازاى این عمل از آزاد کردن هفتاد بنده از فرزندان حضرت اسماعیل بیشتر است؛ و اگر کسى دو سوم از شب را صرف اقامه نماز کند، براى او به شماره شنهاى بیابان عالج، حسنه نوشته مى شود که کمترین حسنه او از ده برابر (وزن) کوه احد سنگین تر است؛ و کسى که در طول شب به نماز و تلاوت قرآن کریم مشغول گردد و هماره در حال رکوع و سجود و ذکر خدا باشد، براى او (در نامه اعمالش) به اندازه اى حسنه و پاداش مى نویسند که کمترین آن این است که: همانند روزى که از مادر زاده شده است از (آلودگى) گناهانش، پاک مى شود؛ و به شماره تمام حسنات الهى، درجات قرب و منزلتش افزونى گیرد، و قبرش نورانى شود، دلش را از آلودگیهاى ناشى از حسد پاک و پاکیزه گردد، و از عذاب قبر ایمنش کنند، و برات آزادى از آتش جهنم به او دهند و در محشر با کسانى که از عذاب الهى در امانند، محشور مى شود، و خداوند به فرشتگان خود فرماید: به بنده من بنگرید که شبى را در طلب خشنودى من بسر برده و به عبادت من مشغول بوده است، او را در فردوس جاى دهید، و در فردوس از براى او صد هزار شهر است و در هر شهرى آنچه را که میل آدمى به آنهاست، فراهم است، و هر چیزى که آدمى با دیدن آن احساس لذت مى کند در آن مهیا، و نعمتهاى دیگرى که هرگز در خاطر کسى خطور نمى کند، آماده است، و اینها (که برشمرده شد) سواى خیر کثیر و قرب و منزلتى است که من براى او در نظر گرفته ام.

ثواب تعقیبات نماز
1- «عن أبی عمر عن الحسین بن علی ع یقول قال رسول الله ص أیما امرئ مسلم جلس فی مصلاه الذی یصلی فیه الفجر یذکر الله تعالى حتى تطلع الشمس کان له من الأجر کحاج بیت الله تعالى و غفر الله له فإن جلس فیه حتى تکون ساعة تحل فیها الصلاة فصلى رکعتین أو أربعا غفر الله له ما سلف من ذنبه و کان له من الأجر کحاج بیت الله؛ ابن عمر از امام حسین (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: ثواب مسلمانى که پس از اداى نماز صبح در محل نماز خود بنشیند و تا طلوع آفتاب به ذکر خدا مشغول باشد، براى او اجرى همانند اجر کسى است که حج خانه خدا را انجام داده باشد، و (خداوند) گناهانش را مى بخشد؛ و اگر در محل نماز خود به انتظار وقت نماز بعدى بنشیند، و دو یا چهار رکعت نماز بجاى آورد، (خداوند) گناهان گذشته او را بیامرزد و پاداشى که براى او مى نویسند برابر با پاداش کسى است که به حج خانه خدا رفته باشد».
2- «عن أبی العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد ع قال من صلى المغرب ثم عقب و لم یتکلم حتى یصلی رکعتین کتبتا له فی علیین فإن صلى أربعا کتبت له حجة مبرورة؛ ابوالعلاء خفاف از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس نماز مغرب را بگزارد سپس تعقیبات (نماز را) بخواند، و قبل از آنکه با کسى صحبت کند دو رکعت نماز بجاى آورد، آن دو رکعت در مقام علیین (که از مقامات والاى بهشتى است) ثبت مى گردد، و اگر چهار رکعت (بجاى دو رکعت) نماز بجاى آورد، ثواب یک حج مقبول در نامه اعمال او نوشته مى شود».
3- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص قال الله جل جلاله یا ابن آدم اذکرنی بعد الغداة ساعة و بعد العصر ساعة أکفک ما أهمک؛ جابر از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود:خداوند متعال مى فرماید: اى فرزند آدم! پس از انجام نماز صبح و نماز عصر، ساعتى به ذکر من مشغول باش تا من همه نیازمندیها و گرفتاریهاى تو را برطرف سازم».

ثواب قرائت یازده مرتبه سوره توحید پس از نماز صبح
«عن علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر ع قال قال علی ع من صلى صلاة الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب و إن رغم أنف الشیطان؛ على بن جعفر از برادر بزرگوارش امام موسى بن جعفر (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که حضرت على (ع) فرمود: هر کس پس از نماز صبح، یازده مرتبه سوره توحید را بخواند هیچ گناهى در آن روز به او تعلق نمى گیرد هر چند که شیطان را خوش نیاید».

ثواب کسى که دانسته دو رکعت نماز بخواند
«یوسف بن عمیر النخعی قال حدثنی من سمع أبا عبد الله ع یقول من صلى رکعتین یعلم ما یقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب إلا غفر له؛ سیف بن عمیره نخعى از قول کسى که خود از امام صادق (ع) شنیده، نقل کرده است: هر کس دو رکعت نماز بجاى آورد و بداند که چه مى گوید، نمازش را در حالى به پایان مى برد که در میان او و خداوند بزرگ هیچ گناهى نماند که آمرزیده نشده باشد».

ثواب دو رکعت نماز بدون تکلف ولى توأم با تفکر
«عن زید بن علی عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص رکعتان خفیفتان فی التفکر خیر من قیام لیلة؛ زیدبن على بن الحسین، از پدر بزرگوارش، و آن حضرت از پدران بزرگوار خود روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: دو رکعت نماز بدون تکلف و مختصر ولى همراه با تفکر، از یک شب عبادت (حضرت حق) بهتر است».

ثواب نماز نافله در میان نماز مغرب و عشاء (ساعت غفلت)
«عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص تنفلوا فی ساعة الغفلة و لو برکعتین خفیفتین فإنهما یورثان دار الکرامة قیل یا رسول الله و ما ساعة الغفلة قال ما بین المغرب و العشاء؛ وهب بن وهب از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: نماز نافله در ساعت غفلت بجاى آورید حتى اگر به دو رکعت نماز مختصر باشد که موجب رسیدن به سعادت و کرامت و بهشت پر نعمت خداوندى است. عرض کردند: اى رسول خدا! منظور از ساعت غفلت چیست؟! فرمود: فاصله زمانى (وقت) ما بین نماز مغرب و نماز عشاء».

ثواب پانصد رکعت نماز در هفته
«عن السکونی عن أبی عبد الله ع عن النبی ص قال من صلى ما بین الجمعتین خمسمائة رکعة فله عند الله ما یتمنى من خیره؛ سکونى از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس در فاصله دو جمعه (یک هفته) پانصد رکعت نماز بخواند، هر نعمت و خیرى که از خدا آرزو دارد، به او خواهد داد».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 44

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی‏ها و کیفر گناهان- صفحه 129

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد