ثواب نمازهای مختلف و حضور در مسجد

فارسی 8559 نمایش |

پاداش رفتن به مساجد
«عن کلیب الصیداوی عن أبی عبد الله ع قال مکتوب فی التوراة أن بیوتی فی الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی ألا إن على المزور کرامة الزائر و فی حدیث آخر ألا بشر المشاءین فی الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع یوم القیامة؛ کلیب صیداوى از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: در تورات نوشته شده است که خانه هاى من در روى زمین مساجد است، خوشا به حال بنده اى که در خانه خود وضو بگیرد و در خانه من مرا زیارت کند. بدانید که احترام زیارت کننده بر عهده کسى است که او را زیارت کرده اند». در حدیثى دیگر آمده است: «آگاه باش، به کسانى که در تاریکیهاى شب به سوى مساجد روانند نوید ده که روز قیامت از نورى درخشان برخوردار خواهند شد».

پاداش رفت و آمد به مساجد
«عن الأصبغ بن نباتة عن علی بن أبی طالب ع قال کان یقول من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا فی الله أو علما مستطرفا أو آیة محکمة أو رحمة منتظرة أو کلمة تردعه عن ردى أو یسمع کلمة تدله على هدى أو یترک ذنبا خشیة أو حیاء؛ اصبغ بن نباته مى گوید: على بن ابى طالب (ع) مى فرمود: «هر کس به مسجدها رفت و آمد کند، یکى از هشت بهره را خواهد برد: 1. برادرى که در راه خدا مورد استفاده او باشد 2. دانش جدیدى که آن را نیکو شمرد. 3. نشانه محکمى که در اختیارش قرار گیرد. 4. رحمتى که در انتظار آن بوده است 5. سخنى که او را از بدى باز دارد 6. شنیدن کلامى که او را به سوى هدایت رهنمون شود 7. گناهى را از ترس خدا ترک کند 8. از روى شرم از گناهى دست بدارد».

پاداش پیاده رفتن به مساجد
«عن محمد بن هارون عن أبی عبد الله ع قال من مشى إلى المساجد لم یضع رجله على رطب و لا یابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضین السابعة؛ محمد بن مروان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: «هر کس پیاده به مسجد رود، قدم بر هیچ تر و خشکى نمى گذارد مگر اینکه آن نقطه از زمین تا زمین هفتم براى او تسبیح خدا مى گویند».

پاداش همدم بودن با قرآن و مسجد
«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من کان القرآن حدیثه و المسجد بیته بنى الله له بیتا فی الجنة؛ سکونى از جعفر بن محمد (ع) از پدرش از پدرانش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس قرآن کلام او، و مسجد خانه اش باشد، خداوند خانه اى در بهشت براى او بنا مى کند».

پاداش کسى که وضو بگیرد و سپس به مسجد رود
1- «عن کلیب الصیداوی عن أبی عبد الله ع قال مکتوب فی التوراة أن بیوتی فی الأرض المساجد فطوبى لمن تطهر فی بیته ثم زارنی و حق على المزور أن یکرم الزائر؛ کلیب صیداوى از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: «در تورات نوشته شده است که خانه هاى من در روى زمین مسجدها هستند. خوشا به حال کسى که در خانه اش وضو بگیرد، سپس مرا زیارت کند. و بر کسى که زیارت شده سزاوار است زیارت کننده خود را احترام کند».
2- «عن عبد الله بن جعفر عن أبیه قال قال رسول الله ص قال الله تبارک و تعالى ألا إن بیوتی فی الأرض المساجد تضی ء لأهل السماء کما تضی ء النجوم لأهل الأرض ألا طوبى لمن کانت المساجد بیوته ألا طوبى لعبد توضأ فی بیته ثم زارنی فی بیتی ألا إن على المزور کرامة الزائر ألا بشر المشاءین فی الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع یوم القیامة؛ عبد الله بن جعفر از پدرش [امام صادق (ع)] نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: «خداوند فرموده است: بدانید که خانه هاى من در روى زمین مسجدها هستند که براى اهل آسمان مى درخشند، همان گونه که ستارگان براى اهل زمین مى درخشند. آگاه باشید، خوشا به حال کسى که مسجدها خانه هاى او هستند. آگاه باشید، خوشا به حال کسى که در خانه اش وضو بگیرد، سپس مرا در خانه ام زیارت کند. بدانید که احترام زائر بر عهده کسى است که او را زیارت کرده اند. همان، به کسانى که در تاریکیهاى شب به سوى مساجد روانند نوید ده که روز قیامت نورى درخشان خواهند داشت».
3- «عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمیر المؤمنین ع إن الله عز و جل لیهم بعذاب أهل الأرض جمیعا لا یحاشی منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصی و اجترحوا السیئات فإذا نظر إلى الشیب ناقلی أقدامهم إلى الصلاة و الولدان یتعلمون القرآن رحمهم فأخر ذلک عنهم؛ اصبغ بن نباته مى گوید: امیر مؤمنان (ع) فرمود: «هنگامى که مردم روى زمین مرتکب گناهان شوند و به زشتکاریها دست یازند، خداوند آهنگ آن مى کند که همه را بدون استثنا عذاب کند؛ ولى چون سالخوردگان را مى بیند که براى نماز به سوى مساجد گام برمى دارند و کودکان قرآن مى آموزند، بر آنان رحمت مى آورد و عذاب را به تأخیر مى افکند».

پاداش کسى که نمازهاى پنجگانه را بگزارد و آنها را به پا دارد، و اوقات آنها را حفظ کند
1- «عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ع یا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ على مواقیتهن لقی الله یوم القیامة و له عنده عهد یدخله به الجنة و من لم یصلهن لمواقیتهن فذلک إلیه إن شاء غفر له و إن شاء عذبه؛ ابان بن تغلب مى گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: «اى ابان، این نمازهاى پنجگانه واجب را هر کس به پا دارد و اوقات آنها را حفظ کند، روز قیامت خدا را در حالى ملاقات مى کند که پیمانى نزد او دارد که وى را وارد بهشت کند. و هر کس اوقات نمازها را مراقبت نکند، کارش در اختیار خداست، اگر بخواهد او را مى آمرزد، و اگر بخواهد او را عذاب مى کند».
2- «عن الفضل عن أبی عبد الله ع قال دخل رسول الله ص المسجد و فیه ناس من أصحابه قال تدرون ما قال ربکم قالوا الله و رسوله أعلم قال إن ربکم یقول هذه الصلوات الخمس المفروضات فمن صلاهن لوقتهن و حافظ علیهن لقینی یوم القیامة و له عندی عهد أدخله به الجنة و من لم یصلهن لوقتهن و لم یحافظ علیهن فذلک إلی إن شئت عذبته و إن شئت غفرت له ؛فضیل از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: «روزى پیامبر خدا (ص) وارد مسجد شد در حالى که جمعى از یارانش نشسته بودند. فرمود: آیا مى دانید پروردگارتان به شما چه گفته است؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: خداوند مى فرماید: این نمازهاى پنجگانه واجب را هر کس در وقت خود انجام دهد و مراقب آنها باشد، روز قیامت در حالى مرا ملاقات خواهد کرد که نزد من عهدى خواهد داشت که بر اساس آن او را وارد بهشت مى کنم. و هر کس نمازهاى خود را به وقت انجام ندهد و بر آنها مراقبت نکند، کارش در اختیار من است، اگر بخواهم او را عذاب مى کنم، و اگر بخواهم او را مى بخشم».

پاداش نمازهاى نافله
«عن موسى بن بکر عن أبی الحسن ع قال صلاة النوافل قربان کل مؤمن؛ ثواب موسى بن بکر از حضرت ابو الحسن موسى بن جعفر (ع) نقل کرده است که فرمود: «نمازهاى نافله وسیله تقرب هر مؤمنى خواهد بود.»

پاداش کسى که در یکى از مساجد خدا چراغى روشن کند
«عن أنس قال قال رسول الله ص من أسرج فی مسجد من مساجد الله عز و جل سراجا لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من السراج؛ انس بن مالک مى گوید: رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس در یکى از مساجد خدا چراغى روشن کند، تا هنگامى که آن چراغ در مسجد روشن است، فرشتگان و حاملان عرش الهى پیوسته براى او طلب آمرزش مى کنند».

پاداش کسى که به احترام خدا آب دهان خود را در حال نماز بیرون نیفکند
«عن سهل بن دارة عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من حبس ریقه إجلالا لله تعالى فی صلاته أورثه الله صحة حتى الممات؛ سهل بن دارم از پدرش نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: «هر کس در حال نماز به احترام خدا آب دهان خود را نگه دارد، خداوند او را تا دم مرگ از سلامتى برخوردار مى سازد.»

پاداش نماز خواندن در مسجد الحرام
«عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن الرضا عن آبائه ع قال قال محمد بن علی الباقر ع صلاة فی المسجد الحرام أفضل من مائة ألف؛ حسین بن خالد از حضرت ابو الحسن امام رضا (ع) از پدرانش نقل کرده است که محمد بن على امام باقر (ع) فرمود: یک نماز در مسجد الحرام ثوابش از صد هزار نماز در مساجد دیگر بیشتر است».

پاداش نماز خواندن در مسجد پیامبر (ص)
«عن مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال رسول الله ص صلاة فی مسجدی تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة فی غیره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فیه تعدل مائة ألف صلاة؛ مسعدة بن صدقه مى گوید: امام صادق جعفر بن محمد (ع) از پدرانش از رسول خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: «یک نماز در مسجد من، نزد خدا با ده هزار نماز در مساجد دیگر برابر است، بجز مسجد الحرام که یک نماز در آن با صد هزار نماز برابرى مى کند».

پاداش نماز در بین مسجد الحرام و مسجد پیامبر (ص)
«حسن بن على وشاء مى گوید: «از حضرت ابو الحسن امام رضا (ع) از نماز در مسجد الحرام و مسجد پیامبر (ص) سؤال کردم که آیا این دو در ثواب یکسانند؟ فرمود: آرى، و نماز میان این دو مسجد با هزار نماز برابر است».

پاداش نماز در مسجد کوفه
1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول نعم المسجد مسجد الکوفة صلى فیه ألف نبی و ألف وصی و منه فار التنور و فیه نجرت السفینة میمنته رضوان الله و وسطه روضة من ریاض الجنة و میسرته مکر فقلت لأبی ما المعنی بقوله قال یعنی منازل الشیطان؛ ابو بصیر مى گوید: از حضرت صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: «خوب مسجدى است مسجد کوفه، زیرا هزار پیامبر و هزار وصى پیامبر در آن نماز گزارده اند، و از آنجا [در زمان نوح ] تنور جوشید، و در آنجا کشتى نوح ساخته شد. در جانب راست آن رضوان الهى، و در میانش باغى از باغهاى بهشت، و در جانب چپش نیرنگ است. پرسیدم: مقصود از نیرنگ چیست؟ فرمود: خانه هاى شیطان».
2- «عن محمد بن سنان قال سمعت أبا الحسن الرضا ع یقول الصلاة فی مسجد الکوفة فردا أفضل من سبعین صلاة فی غیره جماعة؛ محمد بن سنان مى گوید: از حضرت ابو الحسن امام رضا (ع) شنیدم که مى فرمود: «نماز فرادى در مسجد کوفه ثوابش بیشتر از هفتاد نماز جماعت در مساجد دیگر است».
3- «عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال صلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة فی غیره من المساجد؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: «یک نماز در مسجد کوفه با هزار نماز در مساجد دیگر برابر است.»

پاداش نماز خواندن در بیت المقدس و مسجد جامع و مسجد قبیله و مسجد بازار
«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علی ع قال صلاة فی البیت المقدس تعدل ألف صلاة و صلاة فی مسجد الأعظم مائة صلاة و صلاة فی مسجد القبیلة خمس و عشرون صلاة و صلاة فی مسجد السوق اثنتی عشرة صلاة و صلاة الرجل فی بیته وحده صلاة واحدة؛ سکونى از جعفر بن محمد (ع) از پدرانش از على (ع) نقل کرده است که فرمود:«یک نماز در بیت المقدس برابر با هزار نماز، و یک نماز در مسجد جامع برابر با صد نماز، و یک نماز در مسجد قبیله برابر با بیست و پنج نماز، و یک نماز در مسجد بازار برابر با دوازده نماز است، و نماز مرد در خانه اش به تنهایى فقط یک نماز محسوب مى شود».

پاداش کسى که مسجد را جاروب کند
«عن عبد الحمید عن أبی إبراهیم ع قال قال رسول الله ص من کنس المسجد یوم الخمیس لیلة الجمعة فأخرج منه التراب قدر ما یذرى فی العین غفر له؛ عبد الحمید از حضرت ابو ابراهیم موسى بن جعفر (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: «هر کس روز پنجشنبه، شب جمعه مسجد را جاروب کند و به اندازه سرمه چشم خاک از مسجد بیرون برد، گناهانش آمرزیده خواهد شد».

منـابـع

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال - ص 27 - 31

ثواب الاعمال - ترجمه انصارى - ص 57 - 65

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد