ماشین تشخیص مزه

فارسی 2408 نمایش |

اگر مخترعی ماشینی را اختراع کند که همه مزه ها را بشناسد و آنها را از یکدیگر تمیز بدهد و از هر کدام خبر بدهد و مقدار آن را تعیین کند و شدت و ضعف هر مزه ای را نشان دهد، آیا حجم این ماشین، چقدر، خواهد بود؟ علم بایستی به این پرسش ها، پاسخ بدهد. ولی من مخترعی عالی مقام را می شناسم، که چنین ماشینی را ساخته است. آن قدر این ماشین سبک وزن است که سنگینی آن، احساس نمی شود. مساحتی را که این ماشین، پر کرده است، از چند میلیمتر مربع بیشتر نیست. ضخامت این ماشین، از یک میلیمتر کمتر است. این ماشین بر روی جسمی حساس قرار داده شده که سنگینی از ارزن سبکتر را احساس می کند ولی این ماشین آن قدر سبک است که آن جسم، سنگینی آن را احساس نمی کند. این ماشین دقیق تشخیص مزه ها، بر روی زبان شما جای دارد. آیا ساختن ماشینی به این دقیقی، به این کم حجمی، به این سبکی می شود، ساخته دست ماده ای باشد که خودش تشخیص مزه ها را نمی دهد؟ هرگز. این ماشین دقیق که دانشهای بشری از ساختنش ناتوانند، نشانه سازنده ای بسیار دانا و بسیار توانا می باشد و بس و جز او کسی نمی تواند چنین ماشینی بسازد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 46-45

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها