تصور کاملترین موجود

فارسی 1733 نمایش |

آیا می توان موجودی را تصور کرد که برتر و کاملتر از آن، موجودی نباشد؟ آری.
به گواهی وجدان: شما معنی این پرسش را دانستید.
به گواهی برهان: که صحت این پرسش باشد.
اکنون می گوئیم: چنین موجودی، در خارج از تصور ما موجود است زیرا اگر موجود نباشد موجوداتی که در خارج از تصور ما موجودند و ما آنها را تصور می کنیم از آن موجود برتر و کاملترند و این خلف و محال است. تصور چنین موجودی، ملازم با تصدیق به وجود وی می باشد. ما نام این موجود را خدا می گذاریم. شما می توانید هر نامی را به او بدهید. این برهان، همه صفات کمال را اثبات می کند. ما می توانیم قدرتی را تصور کنیم که از آن، قدرتی بالاتر نباشد. چنین قدرتی در خارج از تصور ما موجود است و اگر موجود نباشد قدرتهائی که هم در تصور ما موجودند و هم در خارج از تصور ما، از آن بالاتر و کاملتر خواهند بود. چنین قدرتی را ما قدرت خدا می نامیم.
مقصود از موجودی که برترین موجودات باشد و کاملتر از آن موجودی نباشد آن است که وجود همیشگی و جاودانی باشد و نیازی در وجود به دیگری نداشته باشد. سرتاسرش حیات باشد، سرتاسرش علم و دانش باشد، سرتاسرش اراده باشد، همه چیز را بداند و هیچ چیز بر وی نهان نباشد، بر هر کاری توانا باشد، شنوا باشد، بینا باشد، گویا باشد، یکتا باشد زیرا اگر نظیر داشته باشد، موجودی که برتری و کمالش نظیر ندارد، از او بالاتر و برتر خواهد بود پس ما بالاترین موجود را تصور نکرده بودیم و این، خلف و محال است.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 ص 94-93

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد