اقسام بادها و نقش آنها

فارسی 4214 نمایش |

آیا می دانید که باد در زندگی جانداران و گیاهان، چقدر ارزش دارد؟ آیا می دانید، چه نظم فوق العاده ای در وزش باد، در جهان، می باشد؟

باد و باران
باران را، باد، درست می کند. اگر بادی نبود، بارانی نبود. دانشمندان طبیعی می گویند: ابر، موجودی است الکتریکی، موجودات الکتریکی، اگر از یک نوع باشند، یکدیگر را دفع می کنند و اگر از دو نوع باشند، همدیگر را جذب می کنند. از خاصیتهای باد، آن است که در میان دو نوع، موجود الکتریکی جمع می کند در نتیجه تجاذب حاصل می شود و اتحاد الکتریکی، تحقق، پیدا می کند. باران، نتیجه آن اتحاد می باشد. پس، تنها عامل مؤثر در ازدواج دو موجود الکتریکی که فرزندی از آن به نام باران، پدید می آید، باد است.

بادهای موسمی
اگر بادهای موسمی که از سوی اقیانوس می آید و در مناطق گرمسیر می وزد نمی بود، زندگی، از شدت گرما، در آنجاها، بسیار دشوار می شد. باد شدت گرما را می شکند و آن مناطق را برای زندگی آسان، آماده می سازد. یکی از این مناطق، هندوستان است که بر حسب منطقه گرمسیر است، ولی باد آنجا را قابل زیست ساخته است.

بادهای کرانه ای
بادهای دریائی و زمینی که شبانه روز، در کرانه های مناطق حاده می وزد زندگی را در بندرهای آنجا ممکن گردانیده است.

بادهای گرم و سرد
بادهای گرمی از مناطق حاره، به سوی سردسیرها روانه می شوند و از سردی آنجا می کاهند، مانند گلف استریم برای انگلستان و گلف ورد برای ژاپن. شدت گرمای زیر خط استوا، بر اهل دانش روشن است و نیز آنها می دانند که گرمای استوائی، به حسب طبع بالا می رود. در برابر از قطب شمال و جنوب هواهای سردی به طور مایل به سوی مناطق استوائی روان است لذا قابل زیست می باشد. باد وضع باران مناطق را، تغییر می دهد. در اندونزی و مانند آن فصل باران را تابستان قرار داده است. در لبنان فصل باران زمستان می باشد. در بعضی مناطق که شاید بخش دارچیلنگ هند از آنها باشد، فصل باران تمام سال است. مقدار باران در دارچیلنگ به یازده متر در سال می رسد. اختلاف فصول باران در زمین موجب اختلاف انواع نباتات می شود تا بشر بتواند از هر گونه نباتی بهره برداری و استفاده کند. حیف که از آفریننده نباتات آگاهی ندارد.

تلقیح نباتات
بیشتر نباتات، دارای دو جنبه هستند: نرینه و مادینه. مانند خنثی که هر دو خصوصیت را دارا باشد. اگر نباتات تلقیح شوند، خوب، برخواهند داد و اگر تلقیح نشوند، بر خوبی نمی دهند. تلقیحهائی که بدست بشر می شود، ویژه درخت خرما و پیوند درختانی است که مورد خواسته بشر قرار گرفته است. ولی تلقیح درختان را از نرینه آنها به مادینه آنها، باد انجام می دهد. باور کنید اگر تلقیح بادی نبود، میوه خوبی در جهان یافت نمی شد. تلقیح بادی در درخت خرما نیز تاثیر دارد. تلقیح بادی، عبارت از گرفتن ذراتی از این درخت است و رساندن آنها به درخت دیگر که مانند آن است. البته تلقیح به وسیله حشرات نیز انجام می شود. آنچه یاد شده نمونه ای از خدمات باد بود، هر چند باد خدماتش بسیار بسیار بیش از اینها است. آیا باد این خدمتهای بزرگ را که بطور مداوم انجام می دهد خودش می خواهد یا مأمور دیگری است؟ خود باد شعور تشخیص خدمتگزاری را ندارد. پس از جانب دیگری مأموریت دارد. آیا فرمانده باد کیست؟ او...

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 179-176

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها