معنای واژه معارج در قرآن

فارسی 3007 نمایش |

در سوره معارج درباره خدای متعال کلمه بسیار پرمعنایی آمده است: «من الله ذی المعارج؛ از ناحیه الله، صاحب پله ها و درجات قرب» (معارج/ 3). «معرج» از «عروج» است. معرج یعنی محل عروج و بالا رفتن. خدای صاحب معارج یعنی او محلها و مقامات در نزد خود برای بالا رفتن دارد، پله ها و درجات دارد، که به این معنا در قرآن زیاد آمده است، از جمله آیه «رفیع الدرجات ذوالعرش؛ (خدایی که) دارای منزلت های رفیع و صاحب عرش است» (غافر/ 15) یا درباره مؤمنین دارد: «هم درجات عندالله؛ آنها (خود) در پیشگاه خدا منزلت ها و مقاماتی هستند.» (آل عمران/ 163)، همچنین: «یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات؛ تا خدا کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که دانش داده شده اند رتبه ها بالا برد» (مجادله/ 11).

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 62

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها