آگاهی جن از اخبار آسمان

فارسی 4829 نمایش |

این موجودی که نامش جن است و به واسطه همان عنصر خاص خودش در «لحظه» می تواند عالم مادی را طی کند، با اینکه از نظر اندیشه و روح پایین تر از انسان است، از نظر جسم از انسان خیلی قوی تر و نیرومند تر است. از قرآن استنباط می شود که این ها خود را تا نزدیک ترین آسمان ها هم می رسانند و آن آسمان ها مقر ملائکه است، به این معنا که ملکوت آن آسمان ها مقر ملائکه است. این ها گاهی چون می توانند خودشان را تا آن افق نزدیک کنند می توانند از یک سلسله خبرها آگاه بشوند. بعد از قضیه بعثت حضرت رسول (ص)، این ها دیدند یک دگرگونی در آن آسمان ها پیدا شده، یعنی نمی گذارند نزدیک بشوند و اگر بخواهند نزدیک بشوند این ها را با شهاب می رانند. البته گفته اند کلمه شهاب کنایه است، یعنی با یک نیرویی این ها را می رانند. این ها گفتند ما دیدیم که وضع در آنجا برای ما دگرگون شده، دیگر ما را به آن نزدیکی ها راه نمی دهند ولی با خود فکر می کردیم آیا شری برای مردم زمین اراده شده است یا خیری؟ نمی دانستیم که منشأ این جریان شری است یا خیری؟
حالا فهمیدیم که یک خیر سبب این کار بوده است «و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا»؛ «ما آسمان را لمس کردیم، یافتیم او را که پر شده است از نگهبانان و از شهاب ها»، یعنی برای ما دیگر امکان نزدیکی در آنجا نیست. «و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع»؛ «ما قبلا آن نزیدیکی ها می نشستیم و استراق سمع می کردیم» یعنی از جریان ها به نحوی آگاه می شدیم اما «فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا»؛ «حالا اگر کسی بخواهد در مقام استماع بر بیاید با شهابی که در کمین است او را می رانند». «و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا»؛ «نمی دانیم -یعنی نمی دانستیم و حالا فهمیدیم قضیه چیست- که آیا این جریان از شری برای مردم حکایت می کند یا از خیری. (جن/8-10)

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 200-201

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد