حروف مقطعه

فارسی 1131 نمایش |

چهارده سوره در قرآن با حروف مقطعه آغاز گردیده است. حروف مقطعه یعنی حروف الفبا در حالیکه با یکدیگر ترکیب نشده اند. اینگونه سوره ها بعضی با یک حرف آغاز می شود مثل سوره ن والقلم یا ق و بعضی با دو حرف مثل یس، طه و بعضی با سه حرف مثل طسم یا الم و بعضی با چهار حرف مثل المر و بعضی با پنج حرف مثل حمعسق یا کهیعص.
این مطلب از مختصات قرآن است، یعنی کتاب دیگری چه از کتب آسمانی و چه غیرآسمانی نداریم که فصلهایش با حروف مقطعه آغاز شده باشد.
 

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 122

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها