پاداش تلاوت قرآن از دیدگاه امامان علیهم السلام

فارسی 3629 نمایش |

ثواب تلاوت سوره ماعون
«عن عمرو بن ثابت عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة أرأیت الذی یکذب بالدین فی فرائضه و نوافله کان فیمن قبل الله عز و جل صلاته و صیامه و لم یحاسبه بما کان منه فی الحیاة الدنیا؛ عمروبن ثابت روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسى که سوره أرأیت الذی یکذب بالدین را در نمازهاى واجب و مستحب خود بخواند از کسانى خواهد بود که خداوند نماز و روزه آنان را پذیرفته است، و او را براى کرده هائى که در این دنیا انجام داده است مورد محاسبه قرار نمى دهد (چرا که: گناهان او را آمرزیده است)».

ثواب تلاوت سوره کوثر
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من کان قراءته إنا أعطیناک الکوثر فی فرائضه و نوافله سقاه الله من الکوثر یوم القیامة و کان محدثه عند رسول الله ص فی أصل طوبى؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که إنا أعطیناک الکوثر را در نمازهاى واجب و مستحب خود بخواند، خداوند در روز قیامت او را از کوثر سیراب مى کند، و مجلس و محفلش نزد رسول خدا (ص) در زیر درخت طوبى خواهد بود».

ثواب تلاوت دو سوره کافرون و توحید
«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع من قرأ قل یا أیها الکافرون و قل هو الله أحد فی فریضة من الفرائض غفر الله له و لوالدیه و ما ولد و إن کان شقیا محی من دیوان الأشقیاء و أثبت فی دیوان السعداء و أحیاه الله سعیدا و أماته شهیدا و بعثه شهیدا؛ حسین بن ابى العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره قل یا أیها الکافرون و قل هو الله أحد را در یکى از نمازهاى واجب خود تلاوت کند، خداوند او و پدر و مادر و فرزندان آن پدر و مادر را مى آمرزد، و چنانچه در شمار افراد بدبخت باشد، نام او را از دفترى که به آنها اختصاص دارد، پاک مى کند، و در دفتر افراد سعادتمند ثبت مى فرماید، و خداوند او را در این دنیا سعادتمند نماید، و شهید بمیراند، و شهید برانگیزد».

ثواب تلاوت سوره نصر
«کرام الخثعمی عن أبی عبد الله ع قال من قرأ إذا جاء نصر الله و الفتح فی نافلة أو فریضة نصره الله على جمیع أعدائه و جاء یوم القیامة و معه کتاب ینطق قد أخرجه الله من جوف قبره فیه أمان من جسر جهنم و من النار و من زفیر جهنم فلا یمر على شی ء یوم القیامة إلا بشره و أخبره بکل خیر حتى یدخل الجنة و یفتح له فی الدنیا من أسباب الخیر ما لم یتمن و لم یخطر على قلبه؛ کرام خثعمى روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره إذا جاء نصر الله و الفتح را در نماز مستحب و یا واجب تلاوت کند، خداوند او را بر تمام دشمنانش پیروز مى سازد، و در روز قیامت او را با منشورى گویا و رسا که خداوند آن را از درون قبر او بیرون آورده است برانگیزد، و در آن (منشور) امان نامه اى (از براى اوست تا بى هراس) از پلى که بر روى دوزخ کشیده شده است بگذرد و از آتش و خروش دوزخ (آسیبى به او نرسد)، و در آن روز بر چیزى نمى گذرد مگر آنکه او را بشارت دهد و او را خبر دهد به نیکیهایى که روبروى اوست، تا آنکه وارد بهشت شود، و در این دنیا آنقدر از درهاى خیر به روى او مى گشود که هرگز آرزوى آن را نداشته و تصور آن را نکرده است».

ثواب تلاوت سوره مسد
«عن علی بن شجرة عن بعض أصحاب أبی عبد الله ع قال إذا قرأتم تبت یدا أبی لهب و تب فادعوا على أبی لهب فإنه کان من المکذبین الذین یکذبون بالنبی ص و بما جاء به من عند الله عز و جل؛ على بن شجره از قول یکى از اصحاب امام صادق (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: هر گاه تبت یدا أبی لهب و تب را تلاوت مى نمائید، ابولهب را نفرین کنید، چرا که او در شمار تکذیب کنندگانى بود که رسول خدا (ص) و آنچه را از جانب خداى بزرگ آورده بود تکذیب مى کرد».

ثواب تلاوت سوره توحید
1- «عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع قال من مضى به یوم واحد فصلى فیه خمس صلوات و لم یقرأ فیها ب قل هو الله أحد قیل له یا عبد الله لست من المصلین؛ منصوربن حازم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که یک روز بر او بگذرد و در هیچ یک از نمازهاى پنجگانه اى که بجاى آورده است، سوره قل هو الله أحد را نخواند، به او خطاب مى شود که: اى بنده خدا! تو در شمار نمازگزاران نیستى».
2- «عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من مضت له جمعة و لم یقرأ فیها ب قل هو الله أحد ثم مات مات على دین أبی لهب؛ اسحاق بن عمار روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که یک هفته بر او بگذرد و (حتى یک بار) سوره قل هو الله أحد را نخواند، اگر در این حال بمیرد، بر دین ابولهب مرده است».
3- «عن هارون بن خارجة عن أبی عبد الله ع قال من أصابه مرض أو شدة و لم یقرأ فی مرضه أو شدته ب قل هو الله أحد ثم مات فی مرضه أو فی تلک الشدة التی نزلت به فهو من أهل النار؛ هارون بن خارجه روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که دچار بیمارى یا گرفتارى مى شود و در آن حال سوره قل هو الله أحد را (براى بهبود و یا رهائى) تلاوت نکند و در همان حال بمیرد، از اهل دوزخ است.
4- «عن ابن [أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد الله ع قال من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یدع أن یقرأ فی دبر الفریضة ب قل هو الله أحد فإنه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا و الآخرة و غفر الله له و لوالدیه و ما ولد؛ ابوبکر حضرمى روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، تلاوت سوره قل هو الله أحد را در پایان نمازهاى واجب خود ترک نمى کند، زیرا هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند خیر دنیا و آخرت را به او ارزانى مى دارد و او و پدر و مادر او و فرزندان آن پدر و مادر را مى آمرزد.
5- «عن عیسى بن عبد الله عن أبیه عن جده عن أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة حین یأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسین سنة؛ عیسى بن عبدالله از پدرش، از جدش، از امیر مؤمنان على (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسى که صد بار سوره قل هو الله أحد را به هنگام آرمیدن در بستر خویش تلاوت کند خداوند گناهان پنجاه سال او را مى آمرزد».
6- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال إن النبی ص صلى على سعد بن معاذ فقال لقد وافى من الملائکة تسعون ألف ملک و فیهم جبرئیل ع یصلون علیه فقلت له یا جبرئیل بما استحق صلاتک علیه فقال بقراءة قل هو الله أحد قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و ذاهبا و جائیا؛ سکونى از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود: نود هزار فرشته که جبرئیل (ع) نیز در میان آنان بود، بر جنازه او نماز خواندند. از جبرئیل پرسیدم که: او چه عملى انجام داده بود تا شایستگى آن را پیدا کند که شما بر جنازه او نماز بخوانید؟ گفت: (این شرافت) به خاطر اینکه سوره قل هو الله أحد که در حالت ایستاده و نشسته، سواره و پیاده، و در حال رفت و آمد آن را تلاوت مى کرد».
7- «عن قیس بن الربیع عن أبی عبد الله ع قال من آوى إلى فراشه فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة حفظه الله فی داره و فی دویرات حوله؛ قیس بن ربیع از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که به هنگام آرمیدن در بستر خود یازده بار سوره قل هو الله أحد را بخواند خداوند او را در خانه اش و خانه هاى اطرافش (از هر گزندى) حفظ خواهد کرد».
8- «عن عبد الله بن حی قال سمعت أمیر المؤمنین ع یقول من قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فی دبر الفجر لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب و إن رغم أنف الشیطان؛ عبدالله بن حى از امیر مؤمنان على (ع) روایت کرده است که فرمود: کسى که یازده بار سوره قل هو الله أحد را پس از نماز صبح بخواند، در آن روز گناهى از او سر نمى زند هر چند که شیطان خوار شود».
9- «عن إبراهیم بن مرزم (مهزم) عن رجل سمع أبا الحسن ع یقول من قدم قل هو الله بینه و بین جبار منعه الله منه بقراءته بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله فإذا فعل ذلک رزقه الله خیره و منعه شره و قال إذا خفت أحدا فاقرأ مائة آیة من القرآن من حیث شئت ثم قال قل اللهم اکشف عنی البلاء ثلاث مرات؛ ابراهیم بن مهزم، از مردى نقل کرده که شنیده است حضرت موسى بن جعفر (ع) مى فرمود: کسى که پیش از آنکه بر ستم پیشه جبارى وارد شود سوره قل هو الله أحد را تلاوت کند خداوند از پیش رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ حفظ خواهد کرد، و اگر چنین کند خداوند (بجاى شر) خیر آن ستمکار را نصیب او مى سازد، و شر او را از او به دور مى دارد؛ و نیز فرمود: اگر از امرى هراسناک باشى، صد آیه از قرآن -از هر کجا که خواهى- تلاوت کن و بعد سه بار بگو: پروردگارا! بلا را از من دور ساز (تا خداوند تو را در امان دارد)».
10- «عن رجل عن حفص بن غیاث قال سمعت أبا عبد الله ع یقول للرجل أ تحب البقاء فی الدنیا قال نعم قال و لم قال لقراءة قل هو الله فسکت عنه ثم قال من بعد ساعة یا حفص من مات من أولیائنا و شیعتنا و لم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله به درجته فإن درجات الجنة على قدر عدد آیات القرآن فیقال لقارئ القرآن اقرأ و ارق؛ حفص بن غیاث روایت کرده است که: شنیدم امام صادق (ع) از مردى پرسیدند: آیا دوست دارى که در این دنیا ماندگار باشى؟ عرض کرد: آرى! حضرت فرمود: براى چه؟ عرض کرد: براى تلاوت سوره قل هو الله أحد. راوى مى گوید که حضرت پس از چند لحظه سکوت فرمود: اى حفص! کسى که از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را نتواند درست تلاوت کند، (قرآن را) در قبر به او بیاموزند تا خداوند به خاطر آن مرتبه او را (در بهشت) بالا ببرد، زیرا درجات بهشت به شماره آیه هاى قرآنى است، و به کسى که قرآن را تلاوت مى کند گویند: بخوان و بالا برو».

ثواب تلاوت دو سوره فلق و ناس
«عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر ع قال من أوتر بالمعوذتین و قل هو الله أحد قیل له یا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترک؛ ابوعبیده حذاء روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسى که در نماز وتر، معوذتین (سوره فلق و سوره ناس) و قل هو الله أحد را تلاوت کند، به او خطاب مى شود که: اى بنده خدا! تو را بشارت باد که خداوند نماز وتر تو را پذیرفت».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 126-129

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 330-338

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد