تدبیر موجودات دنیا توسط ملائکه عالم ملکوت

فارسی 5116 نمایش |

تمام موجوداتی که در این عالم هستند بواسطه یک موجود مدبر الهی اداره می شوند. انسان مادی یک ملک مقربی دارد که او را رشد می دهد و حفظ می کند، هر یک از اصناف حیوانات، نباتات، جمادات و هر ذره ای از موجودات این عالم این چنین هستند و بطور کلی تمام عالم شهادت که عالم ظاهر و عالم ملک است، در تحت اراده و سیطره یک عالم ملکوت است که آن عالم ملکوت، عالم حقیقت و معنی و باطن است. قدرت و عظمت آن عالم از این عالم بیشتر است و می تواند این موجودات را در تحت شرایط خود تربیت کند و سیر دهد؛ آن موجودات را ملائکه می گویند.
تعداد ملائکه به حساب در نمی آید، به اندازه ذراتی که در این عالم موجود است و در عالم ملک خلق شده است، ملائکه موجود است؛ هر قطره از باران که از آسمان می ریزد یک فرشته موکل بر حفظ و حراست و پائین آوردن آن است. هر دانه گیاهی که از زمین می روید و هر حبه از حبوباتی که بیرون می آید و رشد میکند و می رسد، حتی دانه اسپند، چنان چه در روایت وارد است، برای هر کدام از آنها ملکی گماشته شده که آن را طبق وظیفه و شرط و سنت الهیه ای که به او تفویض شده است حفظ کند، رشد دهد، برساند و تا سر حد کمال آن، آن را مواظبت و مراقبت نموده و از وظیفه پاسداری در برابر جهات حیاتیه و تغذیه و تنمیه آن دریغ ننماید.
باد که می وزد همچنین بادهای مختلف، از باد شمال و باد جنوب و باد دبور و باد صبا، بادهای رحمت و بادهای غضب، بادهای مهلکه و مسموم و نسیم های لطیف و جان پرور فرشتگان مختلفی دارند و ابرهای آسمان، ابر سپید و سیاه، ابر انبوه و پرپشت و ابر کم پشت، ابر تگرگ و برف و باران هر کدام دارای فرشتگانی هستند؛ این فرشتگان هر کدام دارای مأموریت های متفاوتی هستند که بر حسب اختلاف قوا و سرمایه هایی که خداوند به آنها داده است تفاوت می کنند.
مراتب حیات انسان از قوای هاضمه و تغذیه و رشد دهنده و رفع کننده و جاذبه و دافعه و تبدیل کننده و ماسکه و غیرها همه در تحت تدبیر و اداره ملائکه مختلفی هستند. این یک واقعیتی است بر اساس یک واقعیت فلسفی که موجودات عالم طبع و ماده در تحت سیطره موجودات عالم مثال و صورت و آنها در تحت سیطره موجودات عالم نفس و ملکوت اعلی، تا برسد به مقام اسما و صفات الهیه و بالاخره به اسم اعظم حضرت و احدیت و مقام لا اسم و لا رسم حضرت احدیت جل و عز تبارک و تقدس .

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 130-132

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد