روم

English 9166 Views |

روم اشاره به سرزمین هایی در اروپا و آسیای صغیر دارد که مدتی در دست امپراتوری روم و امپراتوری روم شرقی بود. معمولاً در منابع عربی و اسلامی قدیم منظور از روم سرزمین های آسیای صغیر است. یکی از نام های عربی دریای مدیترانه نیز که در جنوب آسیای صغیر قرار دارد، «بحرالروم» به معنی «دریای روم» است.
نام روم بعد از فروپاشی امپراتوری روم شرقی در دوره سلجوقیان روم و بعد عثمانیان همچنان به کار می رفت.

واژه شناسی
بنابر افسانه های رومیان مؤسسین روم رومولوس و رموس بودند که فرزند مارس خدای جنگ بودند. روم از کلمه یونانی Ρώμη می آید که به معنی شجاع می باشد. همچنین معنی گرگ هم می دهد که از افسانه شیردهی یک گرگ ماده به رومولوس و رموس در زمان طفولیتشان بوده است.
برخی معتقدند که واژه «روم» از نام اوستایی (sairama که در پارسی کنونی سلم می خوانیم) گرفته شده است. سلم یکی از سه پسر فریدون شاه استوره ای ایران بود که روم را به سلم بخشید.

Sources

ویکی پدیا

Keywords


0 Comments Send Print Ask about this article Add to favorites