پاداش تلاوت برخی از سوره های قرآن

فارسی 3106 نمایش |

ثواب تلاوت سوره مدثر
«عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر محمد الباقر ع قال من قرأ فی الفریضة سورة المدثر کان حقا على الله عز و جل أن یجعله مع محمد ص فی درجته و لا یدرکه فی حیاة الدنیا شقاء أبدا إن شاء الله؛ محمدبن مسلم روایت کرده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس در نماز واجب خود سوره مدثر را تلاوت نماید، بر خداوند است که او را با رسول خدا (ص) و در مرتبه او قرار دهد، و در زندگانى این دنیا هرگز بدبختى دامنگیر او نشود ان شاء الله».

ثواب تلاوت سوره قیامت
«عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال من أدمن قراءة لا أقسم و کان یعمل بها بعثه الله عز و جل مع رسول الله ص من قبره فی أحسن صورة و یبشره و یضحک فی وجهه حتى یجوز على الصراط و المیزان؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسى که بر تلاوت سوره «لا اقسم» مداومت کرده و به (مفاهیم) آن عمل نماید، خداوند او را با رسول خدا (ص) و با زیباترین سیما از قبر برمى انگیزد، و رسول خدا (ص) او را مژده مى دهد، و به رویش لبخند مى زند تا از صراط و میزان عبور کند».

ثواب تلاوت سوره انسان
«جبیر العزرمی عن أبیه عن أبی جعفر ع قال من قرأ هل أتى على الإنسان فی کل غداة خمیس زوجه الله من الحور العین ثمانمائة عذراء و أربع آلاف ثیب و حوراء من الحور العین و کان مع محمد ص؛ جبیر عرزمى روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسى که سوره هل أتى على الإنسان را در بامداد هر پنجشنبه بخواند، خداوند هشتصد حورى باکره و چهار هزار حورى شوهر دیده، و جز اینها (باز) از حور العین دیگر نیز به همسرى او در آورده و (در بهشت) همراه با رسول خدا (ص) باشد».

ثواب تلاوت سه سوره مرسلات و عم یتساءلون و نازعات
«عن الحسین بن عمرو الرمانی عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من قرأ المرسلات عرفا عرف الله بینه و بین محمد ص و من قرأ عم یتساءلون لم تخرج سنته إذا کان یدمنها کل یوم حتى یزور بیت الله الحرام إن شاء الله و من قرأ و النازعات لم یمت إلا ریانا و لم یبعثه الله إلا ریانا و لم یدخله الجنة إلا ریانا؛ حسین بن عمرو رمانى روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره و المرسلات عرفا را بخواند، خداوند در میان او و رسول خدا (ص) رابطه آشنائى بوجود آورد. و کسى که سوره عم یتساءلون را تلاوت کند و هر روز بر قرائت آن مداومت نماید، آن سال را به پایان نمى برد مگر آنکه به زیارت خانه خدا مشرف شود ان شاء الله. و کسى که سوره نازعات را بخواند نمى میرد مگر سیراب، و در قیامت محشور نمى گردد مگر سیراب، و وارد بهشت نمى شود مگر آنکه سیراب باشد».

ثواب تلاوت دو سوره عبس و إذا الشمس کورت
«عن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة عبس و تولى و إذا الشمس کورت کان تحت جناح الله من الجنان و فی ظل الله و کرامته فی جنانه و لا یعظم ذلک على الله إن شاء الله؛ معاویه بن وهب روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره عبس و تولى و إذا الشمس کورت را تلاوت کند، در زیر بال حمایت خداوندى بسر مى برد از خیانت دیگران، و در سایه (رحمت) حضرت حق و مورد کرامت او قرار مى گیرد و در بهشت او منزل مى کند، و (انجام) این کار بر خداوند دشوار نیست ان شاء الله».

ثواب تلاوت دو سوره انفطار و انشقاق
«عن الحسین بن أبی العلاء قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من قرأ هاتین السورتین و جعلهما نصب عینه فی صلاة الفریضة و النافلة لم یحجبه الله من حاجة و لم یحجزه من الله حاجز و لم یزل ینظر إلیه حتى یفرغ من حساب الناس؛ حسین بن ابى العلاء روایت کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: کسى که در نمازهاى واجب و مستحب خود سوره إذا السماء انفطرت و سوره إذا السماء انشقت را تلاوت کند، و آن دو سوره را همیشه مد نظر خود قرار دهد خداوند او را از حاجتى که دارد ناامید نمى سازد، و هیچ مانعى (پرده اى) در میان او و خداوند قرار نمى گیرد، و پیوسته خداوند به او نظر مى کند تا هنگامى که از حساب مردم فارغ شود».

ثواب تلاوت سوره مطففین
«عن صفوان الجمال عن أبی عبد الله ع قال من قرأ فی الفریضة ویل للمطففین أعطاه الله الأمن یوم القیامة من النار و لم تره و لا یراها و لم یمر على جسر جهنم و لا یحاسب یوم القیامة؛ صفوان جمال روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که در نماز واجب خود سوره ویل للمطففین را تلاوت نماید، خداوند در روز قیامت امان از آتش را به او عنایت فرماید، که نه آتش او را مى بیند، و نه او آتش را، و از پل جهنم عبور نمى کند، و در روز قیامت او را مورد محاسبه قرار نمى دهند».

ثواب تلاوت سوره بروج
«عن یونس بن ظبیان عن أبی عبد الله ع قال من قرأ و السماء ذات البروج فی فرائضه فإنها سورة النبیین کان محشره و موقفه مع النبیین و المرسلین و الصالحین؛ یونس بن ظبیان روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره و السماء ذات البروج را -که سوره پیامبران الهى است- در نمازهاى واجب خود تلاوت کند، در محشر و موقف با پیامبران و نیکوکاران خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره طارق
«عن المعلى بن خنیس عن أبی عبد الله ع قال من کانت قراءته فی فرائضه ب السماء و الطارق کانت له عند الله یوم القیامة جاه و منزلة و کان من رفقاء النبیین و أصحابهم فی الجنة؛ معلى بن خنیس روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در نمازهاى واجب خود، سوره و السماء و الطارق را تلاوت کند، در روز قیامت در پیشگاه خداوند داراى مقام و منزلتى مى گردد و در بهشت از همراهان و یاران پیامبران خدا خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره اعلى
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سبح اسم ربک الأعلى فی فریضة أو نافلة قیل له یوم القیامة ادخل الجنة من أی أبواب الجنة شئت إن شاء الله؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق فرمود: کسى که سوره سبح اسم ربک الأعلى را در نماز واجب و یا مستحب (نافله) خود تلاوت کند، در روز قیامت به وى خطاب مى شود که: از هر درى از درهاى بهشت که مى خواهى وارد شو، ان شاء الله».

ثواب تلاوت سوره غاشیه
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من أدمن قراءة هل أتاک حدیث الغاشیة فی فریضة أو نافلة غشاه الله برحمته فی الدنیا و الآخرة و آتاه الله الأمن یوم القیامة من عذاب النار؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که بر تلاوت سوره هل أتاک حدیث الغاشیه در نماز واجب یا مستحب خود مداومت کند خداوند او را در دنیا و آخرت با رحمت خویش بنوازد، و در روز قیامت او را از عذاب آتش دوزخ ایمن گرداند».

ثواب تلاوت سوره فجر
«عن داود بن فرقد عن أبی عبد الله ع قال اقرءوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنها سورة للحسین بن علی ع من قرأها کان مع الحسین ع یوم القیامة فی درجته من الجنة- إن الله عزیز حکیم؛ داودبن فرقد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره فجر را در نمازهاى واجب و مستحب خود (در نافله ها) تلاوت کنید زیرا این سوره سوره حسین بن على (ع) است، کسى که آن را بخواند، در روز قیامت با حسین (ع) و در مرتبه او در بهشت خواهد بود، همانا خداى عزوجل عزیز و حکیم است».

ثواب تلاوت سوره بلد
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من کان قراءته فی فریضة لا أقسم بهذا البلد کان فی الدنیا معروفا أنه من الصالحین و کان فی الآخرة معروفا أن له من الله مکانا و کان یوم القیامة من رفقاء النبیین و الشهداء و الصالحین؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره لا أقسم بهذا البلد را در نمازهاى واجب خود بخواند، در (این) دنیا از نیکوکاران شایسته و در آخرت در شمار کسانى که در پیشگاه خداوند منزلت و مقامى دارند، معروف خواهد بود، و در روز قیامت با پیامبران و شهیدان و شایستگان مرافقت خواهد کرد».

ثواب خواندن سوره هاى و الشمس و اللیل و الضحى و انشراح
«عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من أکثر قراءة و الشمس و و اللیل إذا یغشى و و الضحى و ألم نشرح فی یوم أو لیلة لم یبق شی ء بحضرته إلا شهد له یوم القیامة حتى شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامه و جمیع ما أقلت الأرض منه و یقول الرب تبارک و تعالى قبلت شهادتکم لعبدی و أجزتها له انطلقوا به إلى جنانی حتى یتخیر منها حیث ما أحب فأعطوه إیاها من غیر من و لکن رحمة منی و فضلا علیه و هنیئا لعبدی؛ معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره هاى و الشمس و ضحاها و و اللیل إذا یغشى و و الضحى و ألم نشرح را در شب یا روز بسیار تلاوت کند، هیچ چیزى در پیرامون او نمى ماند مگر آنکه در روز قیامت براى او (به نیکى و نیکوکارى) شهادت مى دهد، حتى مو و پوست و گوشت و خون و رگها و اعصاب و استخوانهاى او و هر آنچه را که زمین (از اعضاى او) بر پشت خود مى کشد و پروردگار تبارک و تعالى مى فرماید: شهادت شما را درباره بنده ام پذیرفتم و بر همان اساس در باره او فرمان راندم، او را به بهشتهاى من ببرید، تا هر کدام را که مى پسندد -بى آنکه از من به گردن خود منتى داشته باشد- آن را در اختیار او قرار دهید که این، نصیب او از رحمت و بخشش (بى حساب) من است، پس گوارا باد! گوارا باد! بر بنده من».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 120-124

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی‏ها و کیفر گناهان- صفحه 315-323

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد