ترکیب اجسام جهان از وجود و عدم

فارسی 1990 نمایش |

ژولیو دانشمند معروف می گوید: اگر فواصل الکترونهای بدن یک انسان را از میان برداریم، به طوری که الکترونها به هسته مرکزی بچسبند، پیکر انسان آن قدر کوچک خواهد شد که به زحمت با ذره بین دیده می شود، در صورتی که وزن او تفاوتی نمی کند. همه اجسام این عالم، چنینند. فواصل میان الکترونها و هسته مرکزی یعنی هیچها و عدمها. پس هر جسمی از اجسام این جهان، از وجود و عدم ترکیب یافته است. آیا ماده می تواند موجود واحدی را از خود و نقیض خود بسازد؟ هرگز. چون نزد عقل محال است. پس سازنده اجسام قدرتی مافوق ماده می باشد. قدرتی که فوق همه قدرتها است و دانش وی فوق همه دانشها می باشد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 295

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد